Skip to main content

 آزمایشگاه تکنولوژی بتن
آزمایشگاه تکنولوژی بتن در 62 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • آزمایش 1 : تعیین وزن مخصوص (جرم حجمی) سیمان
  • آزمایش 2 : تعیین غلظت نرمال سیمان
  • آزمایش 3 : تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان
  • آزمایش 4 : ارزش ماسه ای
  • آزمایش 5 : استاندارد دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه بوسیله الک ها
  • آزمایش 6 : تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی
  • آزمایش 7 : تعیین اسلامپ بتن
  • آزمایش 8 : تعیین مقاومت فشاری بتن
  • آزمایش 9 : تعیین مقاومت کششی بتن
  • آزمایش 10 : تعیین ضریب تراکم بتن

لینک دانلود