Skip to main content

مراحل زندگی ستاره

» بخشی از متن:

به طور کلی ستاره ها دارای مرحله های مختلف جنینی ، کودکی؛ جوانی و پیری هستند. بعد از کشف برابری جرم و انرژی توسط آلبرت انیشتن ، دانشمندان بررسی کردند، که تمام ستاره ها باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره وقتی که نور (انرژی) پخش می‌کند، مقداری از ماده خودش را مصرف می‌کند.

لینک دانلود