Skip to main content

جزوه آزمایشگاه الکترونیک 2

جزوه آزمایشگاه الکترونیک 2؛ در قالب PDF و 40 صفحه.

» فهرست مطالب:

آزمایش اول : طراحی تقویت کننده چند طبقه با ترانزیستورهای BJT

 • مقدمه
 • طراحی تقویت کننده یک طبقه
 • تقویت کننده امیتر مشترک
 • مقاومت کلکتور
 • مقاومت امیتر
 • مقاومت های بیس
 • مقایسه ساختار های تقویت کننده های یک طبقه با ترانزیستورهای BJT
 • تقویت کننده بیس مشترک
 • تقویت کننده کلکتور مشترک
 • طراحی تقویت کننده چند طبقه
 • بخش عملی
 • طراحی

آزمایش دوم : تقویت کننده چند طبقه با ترانزیستور های BJT

 • مقدمه
 • اندازه گیری پارامترهای متناوب ولتاژی
 • اندازه گیری پارامترهای متناوب جریانی
 • اندازه گیری مقاومت ورودی مدار
 • اندازه گیری مقاومت خروجی مدار
 • اندازه گیری پهنای باند مدارات تقویت کننده
 • اندازه گیری حداکثر دامنه متقارن خروجی
 • پرسش ها و نتایج

آزمایش سوم : تقویت کننده تفاضلی با ترانزیستورها BJT

 • مقدمه
 • تقویت مننده تفاضلی
 • طراحی تقویت کننده تفاضلی
 • بررسی تقویت کننده تفاضلی
 • حالت مشترک
 • حالت تفاضلی
 • اثر مقاومت کلکتور و امیتر در تقویت کننده تفاضلی
 • پرسش ها و نتایج
 • تقویت کننده تفاضلی با منیع جریان
 • طراحی تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان
 • بررسی تقویت کننده تفاضلی با منیع جریان
 • حالت مشترک
 • حالت تفاضلی
 • پرسش و نتایج

 

لینک دانلود