Skip to main content

 جزوه آمار
جزوه آمار در شهرسازی؛ با فرمت PDF در 113 صفحه کامل.

» بخشی از متن:

اندازه گیری و مقیاس سازی

فرض کنید کهa یکی از افراد جمعیتπ وt یک ویژگی مورد مطالعه باشد. مثلا سیب های یک باغ را جمعیتπ وa رایکی از سیب ها در نظر بگیرید. ویژگیt برایa ممکن است:

 1. وزن سیب باشد ← که امری است کمی.
 2. یا تردی سیب باشد ←که امری است کیفی.

منظور از اندازه گیری ویژگیt درa ، اطلاق یک عدد حقیقیx بهa طبق ضابطهای مشخص میباشد. به سخنی دیگرx تابعی ازa به صورت (x = f(a است. این تابع یاx را مقیاس و طرز تعیین عددx را اندازهگیری و یا مقیاس سازی میگویند. اگرویژگیt وزن سیب باشد میتوان عددx را با مقیاس وزن مثلا بر حسب گرم پیدا کرد. ولی اگر ویژگیt تردی سیب باشد مقیاسی شناخته شده برای اندازهگیری و پیدا کردنx در دست نیست.

با این حال سیب شناسان میتوانند منظور از تردی سیب را تعریف نمایند و مقیاسی برای تردی سیب معرفی کنند. باید توجه داشت که نوع عددی که نماینده وزن است با عددی که نماینده تردی است با هم تفاوت دارند. مثلا میتوان گفت که وزن یک سیب دو برابر وزن سیب دیگر است ولی این بیان در مورد تردی مفهومی ندارد.

» فهرست مطالب:

 • آمار توصیفی
 • تعاریف اولیه
 • اندازه گیری و مقیاس سازی
 • مقیاس اسمی
 • مقیاس ترتیبی
 • مقیاس فاصلهای
 • مقیاس نسبتی
 • متغیر
 • داده
 • جدول آماری
 • جدول فراوانی برای داده های گسسته
 • جدول فراوانی برای داده های پیوسته
 • پارامترهای مرکزی و پراکندگی
 • پارامترهای مرکزی
 • پارامترهای پراکندگی
 • نمودارهای آماری
 • نمودار میلهای
 • نمودار دایرهای
 • هیستوگرام (نمودار ستونی)
 • چنبر فراوانی و منحنی فراوانی
 • احتمال
 • فضای نمونه و پیشامد
 • اعمال روی پیشامدها
 • احتمال
 • مدل احتمال روی فضای نمونه متناهی
 • مدل احتمال یکنواخت
 • شمارش نقاط نمونه
 • اصل ضرب و اصل جمع
 • جایگشت
 • جایگشتr شیء متمایز ازn شیء
 • جایگشت اشیاء غیر متمایز
 • افراز مجموعهr شی متمایز
 • ترکیب
 • متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال
 • متغیر تصادفی
 • فضای نمونه گسسته و پیوسته
 • متغیر تصادفی گسسته و پیوسته
 • توزیعهای احتمال گسسته
 • توزیع تجمعی
 • خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی گسسته
 • توزیع های احتمال پیوسته
 • خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی پیوسته
 • توزیع نرمال
 • خواص منحنی نرمال
 • سطوح زیر منحنی نرمال
 • توزیعهای نمونهای
 • نمونه تصادفی و توزیع نمونه ای
 • نمونه تصادفی
 • پارامتر و آماره
 • توزیع نمونه ای
 • توزیع نمونهای میانگین نمونه
 • توزیع نمونه ای واریانس نمونه
 • توزیع نمونه ای
 • داده های استاندارد
 • ضریب همبستگی
 • کاوش داده ها
 • نمودار پراکنش
 • ضریب همبستگی خطی نمونه ای
 • رگرسیون
 • رگرسیون خطی

 

لینک دانلود