Skip to main content

 جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2

جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2؛ در قالب PDF و 60 صفحه.

» فهرست مطالب:

شیمی مواد غذایی 2

 • واکنش های قهوه ای شدن
 • غیرآنزیمی
 • مراحل کارملیزاسیون
 • قهوه ای شدن مایلارد
 • مراحل مایلارد
 • واکنش تراکمی
 • بازآرایی آمادوری و هینز
 • آماددوری
 • واکنش مایلارد
 • انولیزاسیون قند های آمینی
 • تشکیل رنگدانه های ملانوئیدی
 • واکنش تخریبی استرکر
 • مثالی از قهوه ای شدن مایلارد
 • عوامل موثر بر قهوه ای شدن میلارد
 • PHدما
 • رطوبت
 • دلایلا
 • نوع قند
 • نوع آمین
 • یون های فلزی
 • اکسیژن
 • راه های جلو گیری از واکنش مایلارد
 • قهوه ای شدن اسید آسکوربیک
 • اکسیدایون هوازی اسید آسکوربیک
 • اکسیدایون بی هوازی اسید آسکوربیک
 • عوامل موثر بر قهوه ای شدن اسید آسکوربیک
 • واکنش قهوه ای شدت آنزیمی
 • پلی فنول اکسیداز PPO
 • روش های کنترل قهوه ای شدن آنزیمی

 

 • آنزیم ها شیمی مواد غذایی 2
 • آنزیم ها
 • تغییرات آنزیم در جریان یک واکنش در غیاب آنزیم
 • مزیت آنزیم ها در مقایسه با کاتلیزگرها شیمیای
 • سرعت عمل آنزیم ها
 • اختصاصی عمل کردن فوق العاده انزیم ها
 • نامگذاری آنزیم ها
 • طبقه بندی ونامگذاری آنزیم ها
 • اکسیدو ردوکتاز ها
 • ترانسفراز ها
 • هیدرولازها
 • لیازها
 • ایزومراز ها
 • لیگازها
 • کوفاکتورها
 • مکانیسم عمل آنزیمها
 • بازدارنده ها
 • آلفا آمیلاز
 • بتا آمیلاز
 • گلوکو آمیلاز
 • پولولاناز
 • بتا گالاکتوزیداز
 • پروتئازها
 • دسته بندی پروتئازها
 • رنین
 • پپسین
 • تریپسین و کیموتریپسین
 • کاتپسین ها
 • پاپائین ،فیسین و بروملین
 • لیپاز ها
 • پلی فنل اکسیداز ها
 • لیپوکسی ژناز
 • اسکوربیک اسیداکسیداز
 • گلوکز اکسیداز
 • کاتالاز
 • پراکسیدازها
 • گزانتین اکسیداز
 • آنزیم های پکتیکی
 • فیتازها
 • هیدرولازها
 • طبقه بندی هیدرولازها
 • استراز ها

 

لینک دانلود