Skip to main content

جزوه ارتباطات سازمانی

دانلود جزوه ارتباطات سازمانی(رویکردها و فرآیندها)؛ در قالب PDF و 332 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • بخش اول : رویکردهای ارتباطات سازمانی
 • فصل اول : مقدمه و تعاریف
 • فصل دوم : رویکرد های کلاسیک
 • فصل سوم : رویکردهای روابط انسانی
 • فصل چهارم : رویکردهای منابع انسانی
 • فصل پنجم : رویکردهای سیستمی
 • فصل ششم : رویکردهای فرهنگی
 • فصل هفتم : رویکردهای انتقادی و پست مدرن
 • بخش دوم : فرآیندهای ارتباطات سازمانی
 • فصل هشتم : فرآیندهای جامعه پذیری
 • فصل نهم : فرآیندهای کنترل عملکرد
 • فصل دهم : فرآیندهای تصمیم گیری
 • فصل یازدهم : فشار عصبی و فرآیندهای حمایت اجتماعی
 • فصل دوازدهم : فرآیندهای مدیریت تعارض
 • فصل سیزدهم : فرآیندهای ارتباط خارجی
 • فصل چهاردهم : فرآیندهای تکنولوژیکی
 • فصل پانزدهم : فرآیندهای مدیریت تنوع

 

لینک دانلود