Skip to main content

جزوه اصول و فلسفه بهداشت

جزوه اصول و فلسفه بهداشت؛ در قالب PDF و 438 صفحه.

 

» جزوه شماره 1 :

فصل اول:بهداشت حرفه ایOccupational Health
اهداف معاینات شغلی دوره ای
معاینات هنگام برگشت به کار
معاینات اختصاصی ناشی از کار
معاینات برای سالخوردگان – زنان و جوانان
معاینات شغلی برای مدیران
برنامه های بهداشت حرفهای
وظایف مربوط به مرکز بهداشت حرفهای
اثرات اجرائی این وظایف و برنامه ها
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی زیانآور محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل مکانیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل بیولوژیکی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل روانی و ارگونومیکی در محیط کار
بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
خصوصیات صوت
فرکانس های صوت
فشار صوت
واحد اندازه گیری صوت
سرعت انتشار امواج صوتی
بلندی صدا
تعریف سون
کنترل صدا
کاهش صدا در منبع تولید
تعریف نور
واحدها و اصطلاحات نور
درخشندگی
لوکس
منابع نور
انواع منابع روشنایی الکتریکی
ارگونومی
تعریف ارگونومی
تعریف کار
خستگی
انسان در سیستم کار
سیستم انسان – ماشین
مهارت
مسئولیت
فشارهای روانی
فشارهای عضلانی
آنتروپومتری (ابعاد شناسی بدن)
ابعاد محل کار به صورت نشسته
طراحی محل و ابزار کار از دیدگاه ارگونومی
طراحی ارگونومی محل های کاری
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
تقسیم بندی مواد آلوده کننده بر مبنای حالت فیزیکی
بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی
تقسیم بندی آلاینده های محرک و التهاب اور بر اساس اثرات فیزیولوژیک
پنوموکونیوزها
گرد و غبار
گرد و غبار ممکن است منشاء
بیماریهای ریوی ناشی از گرد و غبار
باکتریها (باسیل سیاه زخم)
قارچها
بیماریهای ریه کبوتربازان پرپاکنها
بیماریهای ریوی ناشی از گردوغبارهای معدنی
Silicosis سیلیکوزیس
تجمع ذرات گردوغبار
پیشگیری از سیلیکوزیس
طریقه پیشگیری از آزبستوزیس
آنتراکو
بریلیوز
سوبروزیس
Farmers lung شش کشاورزان
آسم گندم یا آسم غلات
بیماری های پوستی ناشی از کار
اصول کلی پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار
عوامل سرطان زای شغلی
تعریف سرطان
عوامل سرطانزای شغلی
پیشگیری از بیماریهای سرطانی ناشی از عوامل شغلی
حادثه و علل حوادث ناشی از کار
علل غیر مستقیم
به طور کلی زیانهای اقتصادی ناشی از بروز حادثه
نکات مهم در مورد حوادث ناشی از کار
ضریب تکرار حادثه (میزان وفور حادثه)
معاینات کارگری
معاینات قبل از استخدام
مهمترین هدفهای معاینه قبل از استخدام
تقسیم افراد از نظر قدرت کار
معاینات اختصاصی کارگران کارهای سخت و زیان آور
معاینه در موقع تغییر شغل کارگر
معاینه کارگران در هنگام بازگشت به کار
معاینه کارگران در موقع بیماری
تعیین قدرت کار معلولین
فصل دوم:بهداشت پرتوها
Radiation Absorbod Dose (RAD) دز جذب شده پرتو
مشخصات پرتوهای یونساز
رادیواکتیوهای سنگین
رادیواکتیوهای سبک
کاربرد پرتوها و مواد پرتوزا
فصل سوم:حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
بندپایان بیماری زا ی پزشکی
((Arthropoda بندپایان
انگل(پارازیت)
صفات عمومی بند پایان
سوسکها (راسته راست بالان)
ککها (بی بالان)
انواع کک
کارباماتها
پیرتروم( (Pyretherum)
پرسشهای چهار گزینه ای
پاسخنامه پرسشهای چهار گزینه ای
فصل چهارم:بهداشت موادغذایی
تعریف علم تغذیه
کمبودهای تغذیه و بیماریهای سوء تغذیه
کمبودهای تغذیهای
گروههای چهار گانه موادغذایی و نقش آنها در تغذیه
رابطه عوامل مغذی و بعضی از اعمال حیاتی بدن
بهداشت مواد خوراکی
بهداشت شیر و ترکیبات آن
پروتئین شیر به دو صورت
خواص ظاهری شیر
خواص فیزیکی و شیمیایی شیر
انواع شیر مایع
فرآورده های شیر
بیماریهای قابل انتقال توسط شیر
فساد و نگهداری موادغذایی
میکروب شناسی آب
کنترل میکروبهای موجود در آب
فساد میوهها و سبزیها
فساد میکروبی سبزیها
فساد میکروبی میوهها
فساد میکروبی قندها و شیرینیها
سیستم تهویه در مسکن
رابطه بین بدی مسکن و بیماریها
استاندارد صدا در مسکن بر اساس نوع فعالیت
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه

 

» جزوه شمار2:

 • فصل اول : انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه
 • فصل دوم : مفهوم سلامت و بیماری
 • فصل سوم : علوم اجتماعی و پزشکی
 • فصل چهارم: ارتباطات برای آموزش بهداشت
 • فصل پنجم : برنامه ریزی و مدیریت بهداشت
 • فصل ششم : مراقبت های بهداشتی جامعه
 • فصل هفتم : بهداشت بین المللی
 • فصل هشتم : مقدمه بر اقتصاد بهداشت
 • فصل نهم : بهداشت و توسعه : موضوع های کلان
 • فصل دهم : اقتصاد و بازارهای مراقبت های بهداشتی
 • فصل یازدهم : تامین مالی خدمات بهداشتی

 

» جزوه شماره 3 :

 • فصل اول :مقدمه ای بر بهداشت
 • فصل دوم :بهداشت و توصعه : موضوع های کلان
 • فصل سوم: اقتصاد و بازارهای بیمارستانی
 • فصل پنجم:تامین مالی خدمات بهداشتی
 • فصل ششم:کاربرد اطلاعات هزینه
 • فصل هفتم:محاسبه منافع و مزایای بهداشتی
 • فصل هشتم:ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشت و درمان
 • فصل نهم:تنظیم اولویتها در مراقبتهای بهداشتی
 • فصل دهم:نقش بخش خصوصی و عمومی در تهیه خدمات بهداشتی
 • فصل یازدهم:تمرکز زدایی نظام بهداشت
 • فصل دوازدهم:نظام های پرداخت به ارائه کنندگان

 

» بخشی از متن فایل:

فصل اول:بهداشت حرفه ای Occupational Health
بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و انجام مراقبت های بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین می باشد.
هدف بهداشت حرفه ای عبارت از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان و رسانیدن آن به حداکثر ممکن می باشد، که برای رسیدن به آن اقدامات زیر انجام می پذیرد:
1- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان.
2- سالم سازی محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیان آور مربوط به آن.
3- بهسازی تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاه ها.
4- انجام مراقبت های بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهای بـه منظـور تعیـین وضـع سلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماری های مسری و همچنین بیماریهای ناشی از کار.
5- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه.
توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط کار و خانواده آنان.
بهداشت حرفهای علمی است که درباره مسائل بهداشتی و ایمنی محیطکـار بحـث و گفتگـو مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال غواصانی که مسائل بهداشتی را رعایت نمی کنند به بیماری Bend که به زانو آسیب می رساند دچار می شوند.
در واقع همه مشاغل دارای مخاطراتی هستند که بهداشت حرفه ای به این مخاطرات می پردازد.
بهداشت حرفه ای سه هدف را دنبال می کند:
– افزایش سطح سلامتی از دیدگاههای سلامتی، جسمی، روانی، اجتماعی و رفاهی در تمام مشاغل.
– پیشگیری از عوامل سوئی که در خصلت کار وجود داشته و سلامتی افراد را تهدید میکند.
– به کار گماشتن افراد در شغلهایی که توانایی انجام آن را داشته باشند.
(از نظر جسمی و روانی)
علم ارگونومی (مهندسی انسانی) به تطبیق افراد با مشاغل یا بالعکس می پردازد.
رامازینی یکی از اشخاص و دانشمندان مطرح علم بهداشت حرف های است که به پدر علم طب معروف است. او به پزشـکان توصیه می کرد که از بیمارانتان شغل شان را بپرسید.

یکی از خصوصیات بیماری های شغلی غیرقابل برگشت پذیری و درمان اسـت و در عـین حـال همـه آنهـا قابـل پیشـگیری هستند.
این بیماریها مزمن هستند و در طول سالهای کار تدریجاً به وجود می آیند.
(بوعلی سینا ذکر می کند ‹‹ بعضی از مشاغل از بعضی بیماریها رنج میبرند ››)
هر شغلی دارای سه پدیده زیر می باشد:
1- افراد 2- محیط 3- تجهیزات

 

لینک دانلود