Skip to main content

 جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی؛ در قالب PDF و 124 صفحه.

» فهرست مطالب:

تعریف ایمنی
انواع خطر
تفاوت hazard & danger
روشهای شناسائی خطر
بازدید از صنعتWalking / talking through method
چک لیست check list method
در پویلر hazop
علل افزایش درجه حرارت
در سیکلهای سیستم PHA موقعیت اجرای
قابلیت اعتماد reliagility
آنالیز ریسکRisk Analysis
ارزیابی ریسک Risk Assessment
حذف ریسک Risk Elimination
اصلاح ریسک Risk Modification
تحمل ریسک Risk Tolerance
ابلاغ ریسک Risk Communication
انتقال ریسک
مدیریت ریسکRisk Management
انواع ریسک
معیار ارزیابی ریسک
میزان تماس17 Exposure
(احتمال خطر ) تواتر
شدت خطر Severity
ریسک (اولیه) رتبه ( Risk Score)

نرخ احتمال کشف خطر( Detection)

ساختار اساسی ارزیابی ریسک
مراحل ارزشیابی و مدیریت ریسک
مراحل ارزشیابی ریسک
یک ارزیابی ریسکمناسب و کافی بایستی
ملاحظاتی برای انجام یک ارزیابی ریسک
انواع روشهای ارزیابی ریسک.پ
روشهای آنالیز و مشخصکردن ریسک
2 آنالیز نیمه کمی ریسک
عوامل موثر بر انتخاب روش ارزیابی
تیم مدیریت ریسک فرایند
مراحل انجام آنالیز ریسک
شناسایی خطرات (Hazard Identification)
انواع دخالت های مدیریتی
Fault Tree Analysisتجزیه و تحلیل درخت خطا
کنترل خطر
escape and survivaly 1 فرار و بقا)
مثال سیستم فرار و بقا
2 امدادرسانی
isolation جداسازی
نظریه هانریش
کنترل خطاها
اقداماتی درجهت پیشگیری و کاهشخطاهای انسانی
HSE تعریف فرهنگ ایمنی
HRA(rose & rose)
روشهای شناسائی خطاهای انسانی
مراحل نمونهگیری از محصولات نفتیT.A کاربردهای
بررسی سیستم ازنظر
انواع HAZOP
تجزیه و تحلیل پیشبینانه خطاهای انسانی
PHEA روش
Prodictive human error analysis
تقسیم بندی خطاها
روش PHEA
احتراق
احتراق بدون شعله
احتراق با شعله
ماهیت حریق و فازهای آن
دسته بندی انواع حریق
احتراق چگونه شروع میشود؟
احتراق چگونه منتشر میشود؟
عوامل مؤثر بر گسترش حریق
احتراق چگونه پایان مییابد؟

 

» بخشی از متن:

روش های شناسائی خطر :
1- صنعت از بازدید Walking / talking through method
سوال کردن از ناهنجاریها – فرد باید در سلامت کامل باشد.
نتیجه این روش بر اساس مورد نظر است که بررسی را انجام میدهد و فرد بررسی کننده از حواس خود استفاده می کند (ممکن است روزی بیمار باشد و در شناسائی برخی موارد دچار مشکل گردد). هـر چـه فـرد بـا دانـش بیشـتر و اطلاعـا ت بیشتری باشد شناسائی دقیقتر و بهتر صورت می گیرد و این موارد ذکر شده جزو disadvantage این روش است.
2- لیست چک check list method :
قبل از ورود به محیط کار باید موارد را یادداشت کنیم و آنها را بررسی که احیاناً در هنگام بررسی فراموش نکنیم.
چک لیست را فرد متخصص به صنعت فوق باید بنویسد. این موارد عبارتند از : سیستم برق – ارگونومی – کلیدها – صدا – روشنائی – استرس های گرمائی و سرمائی و ….

 

لینک دانلود