Skip to main content

 جزوه برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

جزوه برنامه ریزی و کنترل موجودی ها؛ در قالب PDF و 65 صفحه.

» فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مفاهیم پایه

 • مقدمه
 • کنترل
 • موجودی
 • وظایف و فعالیت های کنترل تولید و موجودی
 • مشکلات موجودی
 • نمایش حالت سیستم موجودی
 • پارامتر سیستم کنترل موجودی
 • هزینه های سیستم موجودی
 • هزینه های نگهداری موجودی
 • هزینه های سفارش دهی
 • هزینه های خالی بودن انبار از ذخیره

فصل دوم : مدل ساده کنترل موجودی

 • بررسی مدل ساده کنترل موجودی EOQ
 • پارامترهای این مدل
 • خواص مدل EOQ
 • محسابه متوسط موجودی I در مدل EOQ
 • تحلیل حساسیت در مدل EOQ
 • محاسباه نقطه سفارش مجدد (ROP ) در مدل EOQ
 • محاسبه متوسط مقدار سفارش در راه Il
 • بررسی مدل EOQ با فرض تقاضا در حالت گسسته

فصل سوم : کمبود

 • بررسی مدل EOQ در حالت کمبود
 • کمبود در حالت پس افت
 • پارامترهای مدل
 • شکل مدل در حالت ساده
 • محاسبه نقطه سفارش مجدد
 • کمبود در حالت فروش از دست رفته
 • پارامترهای مدل
 • شکل مدل در حالت ساده

فصل چهارم : مدل تولید اقتصادی

 • مدل تولید اقتصادی یا ( EPQ )
 • پارامترهای مدل
 • شکل مدل در حالت ساده
 • محاسبه زمان آماده سازی دستگاه تولید
 • محاسبه نقطه سفارش مجدد
 • خواص مدل EPQ

فصل پنجم : مدل تولید اقتصادی در حالت کمبود پس افت

 • مدل تولید اقتصادی یا ( EPQ )
 • شکل مدل در حالت ساده
 • محاسبه زمان آماده سازی دستگاه تولید
 • محاسبه نقطه سفارش مجدد

فصل ششم : مدل چند محصولی و محدودیت ها

 • مدل چند محصولی
 • پارامتر های مدل
 • میزان سفارش هر محصول در مدل بدون محدودیت
 • مدل با محدودیت
 • محدودیت ظرفیت انبار
 • محدودیت سرمایه
 • محدودیت تعداد سفارشات سالیانه
 • محدودیت تعداد کل سفارشات در سال
 • محدودیت تعداد سفارشات مساوی برای تمامی محصولات

فصل هفتم : تخفیف

 • مدل تخفیف
 • تخفیف کلی
 • تخفیف نموی

فصل هشتم : مدل های احتمالی

 • مدل های احتمالی
 • مدل تک دوره ای احتمالی یا مدل روزنامه فروش
 • مدل تولید تک دوره ای با موجودی اطمینان مواد اولیه

فصل نهم : سیستم های موجودی

 • سیستم های موجودی
 • موجودی اطمینان یا SS
 • سیستم موجودی با اندازه سفارش ثایت یا سیستم مرور دائم یا FOS
 • پارامترهای مدل
 • سیستم موجودی با فاصله سفارش ثابت یا مرور دوره ای یا FOL
 • پارامترهای مدل

 

لینک دانلود