Skip to main content

جزوه بیمه اتکایی
جزوه بیمه اتکایی ؛ در قالب pdf و 45 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • تعریف بیمه اتکایی
 • نقش آفرینان در بازار بیمه اتکایی
 • کارکرد های بیمه اتکایی
 • شرکت های بیمه اتکایی
 • اشکال و انواع بیمه های اتکایی اجباری
 • بیمه اتکایی اختیاری
 • قرارداد اتکایی نسبی
 • قرارداد اتکایی مشارکت
 • قرارداد مازاد سرمایه
 • قرارداد مرکب مشارکت و مازاد سرمایه
 • اجزای حق بیمه و مشارکت بیمه گر در قراداد های اتکایی نسبی
 • محدودیت ناشی از یک حادثه
 • کارمزد اتکایی
 • مشارکت در منافع و سود
 • توزیع خطر با استفاده از روش های متفاوت اتکایی
 • انواع بیمه اتکایی
 • اتکایی قراردادی
 • اتکایی اختیاری
 • قرارداد های اتکایی غیر نسبی
 • انواع قراردادهای اتکایی غیر نسبی
 • قرارداد اتکایی مازاد خسارت
 • وسعت هدف قرارداد اتکایی مازاد خسارت

 

لینک دانلود