Skip to main content

 جزوه بیمه اشخاص
جزوه بیمه اشخاص، در قالب PDF و 84 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • واژگان اساسی و مفاهیم اولیه
 • آشنایی با اصطلاحات پزشکی
 • استثنائات و کنترل های اساسی مورد نیاز
 • فرآیند رسیدگی و پرداخت هزینه های پاراکلینیکی
 • روند رسیدگی اولیه به اسناد پزشکی بیمارستانی
 • اشنایی با معرفی نامه و نحوه صدور آن
 • بیمه نامه درمان مسافران عزام به خارج از کشور
 • بیمه حوادث
 • شرایط عمومی بیمه های حوادث
 • انواع بیمه های حوادث
 • انواع پوشش های بیمه های حوادث
 • خطرات در بیمه های حوادث
 • بیمه عمر و حوادث گروهی
 • بیمه عمر و حواث گروهی طرح کارکنان دولت
 • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی

لینک دانلود