Skip to main content

 جزوه بیومکانیک ورزشی
جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی ؛ در قالب PDF و در 151 صفحه.

» بخشی از متن:

تعریف بیومکانیک ورزشی

1- مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات

2-کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان

3 -بیومکانیک علمی است که نیروهاي داخلی و خارجی که بر روي بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار داده، اثرات حاصله را بررسی می کند. با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهاي مورد استفاده در ورزش هاي مختلف می باشد و لـذا تـا حـد زیـادي محدود به مهارت هاي ورزشی است، تعریف فوق مقبول تر است.

ما درا ینجا به کاربرد بیومکانیک در حوزه ورزشی می پردازم بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر می پردازد:

 • حرکت های پایه
 • حرکت هاي یپچییده ورزش
 • ورزش درمانی
 • روش ها ی مطالعه بیومکانیک حرکت انسان

 

» فهرست مطالب:

بخش اول : بیومکانیک ورزشی

 • بیومکانیک فنون ورزشی
 • تعریف بیومکانیک ورزشی
 • روشهاي مطالعه بیومکانیک حرکت انسان
 • سیستم اسکلتی و مفاصل مربوطه
 • سیستم اسکلتی
 • وظایف سیستم اسکلتی
 • وظایف ویژه مفاصل مرتبط با بیومکانیک
 • طبقه بندي استخوانها براساس شکل هر استخوان
 • نظریه ولف
 • حرکت
 • ابزار مورد نیاز براي مطالعه یک سیستم
 • انواع حرکت
 • بردارها
 • شتاب حرکت یکنواخت
 • حرکات پرتابی
 • محدودیت
 • مسافت و جابجایی زاویه اي
 • سرعت و بردار سرعت زاویه اي
 • شتاب زاویه اي
 • واحدهاي اندازه گیري در حرکت زاویهاي
 • کینتیک خطی
 • لختی
 • نیرو
 • نیروهاي درونی و بیرونی
 • قوانین نیوتن
 • اندازه حرکت
 • قانون دوم نیوتن
 • قانون سوم نیوتن
 • اصطکاک
 • نکات برجسته بیومکانیک ورزشی

بخش دوم:حرکت شناسی

 • حرکت شناسی چیست؟
 • استخوانها
 • وظایف استخوانها
 • سطوح حرکتی
 • محورهاي حرکتی و حرکتهاي حول آنها
 • الف) محور افقی فرونتال
 • ب- محور افقی ساجیتال
 • مفاصل
 • عوامل پایداري
 • دامنه حرکت در مفاصل
 • طبقه بندي مفاصل
 • عضلات
 • انقباضو انواع آن
 • انواع انقباض
 • مفصل شانه
 • ساختمان لیگامنتی
 • حرکات استخوان بازو در مفصل شانه
 • کمربند شانهGIRDLE SHOULDER
 • ترقوه
 • جناغ سینه
 • مفصل ترقوه و جناغ STERNOCLAVICULAR JOINT)
 • مفصل ترقوه و کتف(ACROMIOCLAVICULAR JOINT)
 • رباطها
 • مجموعه تست 1
 • مجموعه تست 2
 • مجموعه تست 3
 • پاسخنامه 1
 • پاسخنامه 2
 • پاسخنامه 3

 

لینک دانلود