Skip to main content

جزوه تاریخ دوره اسلامی

جزوه تاریخ دوره اسلامی، در قالب PDF و 404 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • کتابشناسی
 • اوضاع ایران قبل از اسلام
 • اوضاع سیاسی و حملۀ اعراب به ایران
 • عوامل فتوحات
 • طاهریان
 • صفاریان
 • دیالمه و آل زیار
 • علویان طبرستان
 • آل مسافر
 • ایران در عصر آلبویه
 • فرهنگ و تمدن در دوره آل بویه
 • سامانیان
 • دولت سامانیان در ایران و ماوراء النهر 279-395
 • اسماعیل سامانى بنیاد گذار سلسله
 • جانشینان اسماعیل
 • نفوذ اسماعیلیان در خراسان
 • قلمرو سامانیان
 • دیگر امیران سامانى
 • تسلط اسلام بر ماوراء النهر
 • موقعیت علمى و مذهبى نیشابور
 • عالمان شیعه در خراسان
 • نظام ادارى سامانیان
 • ارتباط خلیفه و سلطان
 • وزارت در دوره سامانى
 • سامانیان
 • غزنویان
 • نام آورترین فرد در دربار محمود غزنوی88
 • غوریان ( 543 تا 612 ه. ق)
 • حکام غور
 • سلاطین سلجوقی
 • خوارزمشاهیان
 • سلسله خوارزمشاهیان
 • مغولان
 • ایلخانان
 • حکومتهای محلی
 • سربداران آق قویونلو و قراقویونلو
 • نکات تاریخ ایران اسلامی از ابتدا تا صفویه
 • صفویه
 • حکومت جهانشاه از قبیله قراقویونلو از جمله کارهای صدر
 • ریشه کن کردن عقاید مخالف
 • افشاریه
 • زندیه
 • قاجاریه
 • قدرتیابی تدریجی رضاخان
 • کودتای سیاه
 • سقوط کابینه ی سیاه
 • نخست وزیری قوام السلطنه
 • سقوط کابینه ی قوام
 • کابینه ی مشیرالدوله
 • نخست وزیری رضاخان (سوم آبان 1302 نهم آبان 1304)
 • جمهوری رضاخانی
 • قیام جنگل
 • نظری بر دوران سلطنت رضاخان
 • نگاهی به ماهیت برخی اصلاحات و اقدامات رضاشاه
 • رضاخان و سیاست مذهبی دو گانه ی
 • شهادت مدرس
 • رضاخان و سیاست گرایشبه آلمان
 • اشغال ایران توسط متفقین
 • ارتش رضاخانی و نیروهای متفق
 • اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد
 • زمینه های تداوم حکومت پهلوی
 • انتخابات مجلس چهاردهم
 • نخست وزیری قوامالسلطنه و تخلیهی ایران از قوای شوروی
 • تلاشهای انگلیس برای محدود کردن نفوذ آمریکا در ایران
 • امضای قرارداد الحاقی گسگلشاییان
 • فداییان اسلام و ترور انقلابی رزمآرا
 • پیروزی مردم و ملی شدن صنعت نفت
 • نخست وزیری مصدق
 • قیام 30 تیر 1331
 • بروز اختلاف در نهضت پس از سی ام تیر
 • کودتای 28 مرداد 1332
 • نهضت مقاومت ملی
 • آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی
 • اجرای اصلاحات (رفورم) آمریکایی در ایران
 • لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی و مقاومت امام خمینی
 • اعلام اصول ششگانه و آغاز دورهی دوم نهضت
 • تحریم همه پرسی و قیام مردم تهران
 • برگزاری همه پرسی
 • حمله ی مأموران شاه به فیضیه
 • تحریم تقیه توسط امام و استیضاح دولت
 • اوجگیری مبارزه در ماه محرم
 • دستگیری امام و قیام شکوهمند 15 خرداد 1342
 • قیام مردم قم
 • قیام خونین مردم تهران در پانزدهم خرداد
 • احزاب دوران پهلوی
 • در انقلاب مشروطیت ایران
 • جمهوری سرخ گیلان
 • جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران
 • کنگره اول حزب کمونیست ایران در انزلی
 • زنان
 • فرقه دموکرات آذربایجان
 • چگونگی تشکیل فرقه
 • کنگره ملی آذربایجان
 • اقدامات و فعالیتها
 • مجموعه نکات تاریخ ایران اسلامی
 • فروپاشی ایلخانان
 • ساختار سلجوقیان
 • دین سلجوقیان

 

» بخشی از متن:

نام آورترین فرد در دربار محمود غزنوی فردوسی با شاهنامه مشهورش 2. ابوریحان بیرونی چنانکه حتی حکم قتل ابوریحـان بیرونـی بـه جهـت عـدم درك یـک واقعیتعلمی صادر نمود ولی با وساطت منشی خودش ابونصر مشکان ازچنین اشتباه بزرگی دست کشید.

بایستی گفت سلطان محمود غزنوی حنفی مذهب و تعصب بسیار شدید داشته است چون در دوره محمود غزنـوی اسـت که تبلیغات دعاه اسماعیلی در ماوراء النهر و خراسان عده زیادی از مرردم را به این آیین وادار نمـود درکجـا از ایشـان را می یافت به قتل میرساند مخصوصاً به آن علت که دعاه اسماعیلی اهل ایران را که ازخلفای فاطمی مصرمیخواندند دلیل آن هم بر این بوده است که این خلفا مدعی بنی عباسی مورد ستایش محمود بودند بـه همـین سـبب واژه قرمطـی دایـر گشت یعنی اسماعیل و طرفداران فاطمیون.

وی یاران مجدالدوله را به جرم معتزلی بودند همگی را از دم تیغ گذراندند و کتابخانه آنها را به آتش کشید چنان کـه در بالا هم ذکرکردیم محمود فردی طماع و آزمند بوده است بیشتر غزوات او ظاهراً به نیت اسلام وجهاد علیه کفار بوده ولی غرض اصلیاش غارت معابد پرثروت هند و آوردن آن ثروتها به دیار خود بوده است .

 

لینک دانلود