Skip to main content

جزوه تجزیه دستگاهی مواد غذایی
جزوه تجزیه دستگاهی مواد غذایی ؛ در قالب PDF و 62 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • واکنش زنجیره ای پلیمر از PCR
 • مراحل PCR
 • موارد مورد استفاده در PCR
 • نکاتی در ارتباط با مواد مورد استفاده در PCR
 • طراحی و استفاده از آغازگرها
 • غلظت یون منزیم
 • انتخاب آنزیم مناسب
 • دنوسکی نوکلئوید تری فسفات ها
 • بافر PCR
 • DNA مورد استفاده (الگو)
 • مهار کننده و تشدید کننده PCR
 • بهینه سازی واکنش های زنجیره ای پلیمراز
 • انواع مختلفی از واکنش های زنجیره ای پیلمراز
 • PCR آشیانه ای
 • PCR نامتقارن
 • PCR با شروع داغ
 • PCR چند گانه
 • PCR کمی
 • PCR-RT
 • TOUCHDOWN PCR
 • دستگاه PCR
 • الکتروفروز
 • الکتروفروز DNAدو رشته ای
 • آنالیز DNA در ژل آگارز
 • آنالیز DNA با استفاده از ژل پلی آکریل آمید
 • الکتروفورز PNA
 • الکتروفورز پروتئین
 • آنالیز پروتئین های واسرشته به روش SDS-PAGE
 • آنالیز پروتئین ها به روش NATIVE-PAGE
 • آنالیز دو بعدی پروتئین ها 2D-PAGE
 • نکات ایمنی به هنگام الکتروفورز با ژل آگارز و پلی اکریل آمید
 • دستور العمل کار با منبع تغذیه جهت الکتروفورز
 • NMR
 • تاریخچه NMR
 • کاربرد NMR
 • اجزاء دستگاه NMR
 • مکانیسم NMR
 • نکات مورد نظر در آماده سازی نمونه
 • نکات مورد نظر در مورد حلال
 • نکات مهم در مورد حفاظت از دستگاه NMR
 • موارد ایمنی NMR
 • بعلت فوق العاده مغناطیسی بودن منطقه آزمایشگاه NMR
 • طیف سنجی جذب اتمی
 • مقدمه
 • اجزا مهم یک دستگاه AAS
 • اتمسازهای متداول در جذب اتمی
 • متعلقات دستگاه AAS
 • VGA
 • روش بخار سرد
 • روش تولید هیدرید فرار
 • طیف سنجی مادون قرمز
 • یک دستگاه IR
 • در مورد نمونه های جامد
 • در مورد نمونه های مایع
 • موارد احتیاط
 • کروماتوگرافی گازی
 • تذکراتی در موردGC
 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

 

لینک دانلود