Skip to main content

جزوه تغذیه دام و طیور
جزوه تغذیه دام و طیور ، در قالب pdf و در 322 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: تجزیه تقریبی خوراک ها
 • فصل دوم : هضم در تک معده ای ها
 • فصل سوم : متابولسیم
 • فصل چهارم: سیستم های انرژی
 • فصل پنجم: انرژی متابویسمی
 • فصل ششم : سیلو
 • تست های فصل سیلو
 • تست های فصل ویتامین ها و مواد معدنی
 • نکات فصل هضم و گوارش ( تست )
 • تست های فصل پروتئین
 • تست های ارزیابی مواد خواراکی
 • تست های فصل تغذیه طیور
 • تست های فصل مرتع و مواد ضد تغذیه ای
 • تست های فصل مرتع و مواد ضد تغذیه ای
 • تست های فصل مرتع و مواد ضد تغذیه ای
 • فصل نهم: روشهای آماده سازی خوراکهای دامی
 • فصل دهم: عوامل ضد تغذیهای موجود درخوراکهای دامی
 • مجموعه تست خوراک و خوراک دادن دام
 • پاسخنامه تشریحی

 

» بخشی از متن :

نحوة محاسبۀ اجزای مادة خوراکی
1- پروتئین خام : از روی مقدار ازت خوراک توسط روش کلدال محاسبه می شود .
در این روش بجز ازت نیتراتی و نیتریتی باقی ازت ها تبدیل به آمونیاک می شود . و مقدار آن توسط تیتراسیون محاسبه می شود .
به این دلیل پروتئین خام گفته می شود که ازت تبدیل به آمونیاک شده شامل منابع غیر پروتئینی مثل آمین ها و اسیدهای نوکلئیک و اسید آمینه های آزاد می شود .
میزان ازت تخمین زده شده در ثابت 6/25 ضرب شده و تخمینی از مقدار پروتئین مواد خوراکی می باشد .

2- عصارة اتری : طی یک دورة مشخص توسط اتر نفت استخراج می شود و پس از تخمیر حلال عصارة باقی مانده عصارة اتری نام دارد
که علاوه بر چربی های مادة خوراکی شامل : اسیدهای آلی – الکل ها و رنگدانه ها نیز می باشد . ( روش سوکسله )

3- الیاف خام : پس از استخراج عصاره اتری باقی ماندة غذا را در معرض جوشاندن با اسیدها و بازها با غلظت و مدت معین قرار می دهند . آنچه که باقی می ماند الیاف خام نام دارد که از دستۀ کربوهیدرات ها است و شامل سلولوز – لیگنین و همی سلولوز می باشد.

 

لینک دانلود