Skip to main content

جزوه حفاظت در برابر پرتوها

جزوه حفاظت در برابر پرتوها؛ در قالب PDF و 154 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: مقدمه ای بر حفاظ سازی
  • فصل دوم: خصوصیات میدان های پرتو و چشمه ها
  • فصل سوم: اندرکنش پرتوها با ماده (Interaction of Radiation with Matter)
  • فصل چهارم: چشمه های پرتوی متداول در حفاظ سازی
  • فصل پنجم: توابع پاسخ فوتون و نوترون
  • فصل ششم: تکنیک های ویژه حفاظ سازی برای فوتون ها
  • مجموعه تست
  • پاسخنامه
  • سوالات تشریحی

 

» بخشی از متن:

فصل اول: مقدمه ای بر حفاظ سازی

از قرن بیستم تا کنون به کارگیری پرتوهای گوناگون و رادیواکتیویته در صنایعی مانند تولید سوخت و تصویربرداری، پرتودرمانی و… اجتناب ناپذیر است. اما حفاظت در برابر آثار تخریبی و بیولوژیک آنها نیز از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. برای حفاظت در برابراین پرتوها میتوان سه راه کار اساسی را به کار برد که عبارتند از:

1) افزایش فاصله ی شیء مورد حفاظت تا چشمه پرتو

2) کاهش مدت زمان پرتوگیری شیء مورد حفاظت

3) استفاده از حفاظتی که قابلیت ممانعت از نفوذ پرتوها را به مناطق حفاظت شده داشته باشد.

 

لینک دانلود