Skip to main content

جزوه حقوق مدنی

دانلود جزوه حقوق مدنی؛ در قالب pdf و در 640 صفحه.

جزوه شماره 1

بخش اول : حقوق مدنی 1
فصل اول: اشخاص
فصل دوم: در حجر
فصل سوم: در قیمومت

بخش دوم :حقوق مدنی 2
فصل اول: اموال
فصل دوم: وقف
فصل اول: در اموال
-اقسام اموال غیر منقول
فصل دوم: وقف
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

بخش سوم: حقوق مدنی 3
فصل اول : قواعد عمومی قراردادها
فصل دوم: شرایط اساسی معاملات
فصل سوم: اهلیت
چکیده مبحث حقوق قراردادها
شرایط اساسی صحت معاملات
شروط ضمن عقد
معاملات فضولی
سقوط تعهدات
نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

بخش چهارم : حقوق مدنی 4
فصل اول: کلیات
ارکان مسئولیت مدنی
فصل دوم در ضمان قهری
تست های طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

 

جزوه شماره 2

بخش پنجم : حقوق مدنی 5
شرایط نکاح
بطلان نکاح بین دو همجنس
اشتباه در اوصاف
اکراه
تعلیق در نکاح
اظهار اراده
طرح مطالب
نحوة اظهار اراده
ماده 1062 قانون مدنی
تقدم قبول بر ایجاب
توالی ایجاب و قبول
ثبت نکاح
وکالت در نکاح
وکالت مطلق
تجاوز وکیل از اختیارات خود
شروط ضمن عقد نکاح
شروط باطل شرط خیار
شروطی که باطل و مبطل عقد است
شروط صحیح
شرط صفت
شرط نتیجه
تخلف از شرط نتیجه
شرط فعل
تخلف از شرط فعل
اهلیت برای نکاح
طرح مطلب
سن بلوغ
سن بلوغ در قانون مدنی سابق
معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین
سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده
خلاصه نکاح
نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

بخش ششم : حقوق مدنی 6
وکالت
تعریف و مختصات
شرایط موضوع وکالت
تعهدات وکیل
تعهدات موکل
طرق انقضاء وکالت
ضمان
جعاله
شرکت
اقسام شرکت
اداره مال مشترک
تقسیم اموال مشترک
اقسام تقسیم
عمل تقسیم به وسیله دادگاه
شرکت
ودیعه
چند نکته در مورد ودیعه
تعهدات مستودع (امین)
مستودع غیر رشید
در ودیعه
تعریف و مختصات
مورد عاریه
انحلال عقد عاریه
عقد کفالت
اوصاف عقد کفالت
انواع کفالت
کفالت از نظر زمانی
موارد سقوط تعهد کفیل (ماده 746 ق. م.)
اثر فوت کفیل
موارد انحلال و زوال کفالت
رهن
اوصاف عقد رهن
قبض
رهن موقت
تعدد مرتهن
حقوق و تکالیف راهن
حقوق و تکالیف مرتهن
موارد انحلال رهن
عقد حواله
اوصاف حواله
تفاوت حواله با ضمان
حواله از لحاظ وضعیت محال علیه
معین بودن موضوع حواله
نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده
مجموعه تست
آزمون
پاسخ تشریحی آزمون سراسری

 

بخش اول : حقوق مدنی 1
فصل اول: اشخاص
در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می شوند:
– اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می شوند که می توانند صاحب حق و تکلیف شوند.
– اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می گیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،
بنابریاین تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی آید.
از این تعریف یکی از عمده تفاوت های، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می گردد.زیرا که شخص حقیقی بـه محـض تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرارداد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد اما در هـر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالی که شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:
– شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.
-شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.
– وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.
– اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
-احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
– دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـق تـر ؛ دارایـی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی نیز دارائی دارد.

 

» تست های طبقه بندی شده :
-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟
1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد
3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟
1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهول المالک
3 -) مباحات اموال عمومی – اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهول المالک – لقطه

3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه در چه راهی مصرف خواهد شد؟
1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.
3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـدشد.

4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.
.1) منقول است 2) غیرمنقول است.
3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟
1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.
3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

 

» پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده :
1- «2 گزینه»
حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـبتملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.
2- «3 گزینه»
با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.
3-«3 گزینه»
با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود… در صورتی کـه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.
4-«4 گزینه»
سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد می گردد.
5 -گزینه « 2»
به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

 

لینک دانلود