Skip to main content

 جزوه راهسازی و روسازی
جزوه راهسازی و روسازی در قالب pdf و در 185 صفحه کامل به همراه تست.

»بخشی از متن:

پروفیل طولی:
فصل مشترک مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی می گویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض می کنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی بین میخها خط من کسری به دست می آید که خط زمین نام دارد.
مسیر نهایی به وسیله ی خطی به نام خط پروژه رسم میگردد. در رسم خط پروژه باید به نکات زیر توجه کرد:

 • شیب راه از مقدار مجاز بیش تر نگردد.
 • طول شیب از حد معینی بیش تر نشود.
 • در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود.
 • سعی گردد حجم خاکبرداری ها و خاکریزی ها حتی المقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاک ها نباشد.
 • خط پروژه از نقاط اجباری بگذرد.
 • در زمینهای سطح خط پروژه باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد.
  اصولا دًر پروفیل های طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و پروژه و همچنین قوس های قائم و افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود.

 

» فهرست مطالب:

 • بخش اول: راه سازی
  فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راه سازی
 • پروفیل طولی
 • پروفیل عرضی
 • اجزای راه
  فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاک
 • تعریف و طبقه بندی انواع راه ها
 • محاسبه حجم عملیات خاکی و منحنی برونکر
 • قوس های پیوندی
 • انواع قوسهای قائم
 • زهکشی راه
  بخش دوم: روسازی
 • روسازی و لایه های آن
 • مقدمه و کلیات اهداف روسازی
 • خاک بستر روسازی
 • زیراساس و اساس و رویه های شنی
 • تثبیت خاک و لایه های روسازی
 • قیر و آسفالت
 • بتن و روشهای اجرای رویه های بتنی
 • تأثیر عوامل جوی در طرح روسازی ها
 • پاسخ
 • آزمون
 • پاسخ
 • مجموعه تست

 

لینک دانلود