Skip to main content

جزوه رسم فنی

جزوه رسم فنی؛ در قالب PDF و 34 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • استانداردهای نقشه کشی
 • اندازه کاغذ برای نقشه های مهندسی
 • ترسیمات هندسی
 • انواع خطوط
 • خطوط مورد استفاده در نقشه کشی ساختمان
 • اندازه نویسی
 • تصویر
 • انواع تصویر
 • ترسیم سه نما
 • رسم شش تصویر
 • تصویر مجسم
 • کاربرد تصویر های مجسم
 • انواع پرسپکتیوهای مرکزی
 • پرسپکتیو یک نقطه ای
 • پرسپکتیو دو نقطه ای
 • پرسپکتیو سه نقطه
 • انواع پرسپکتیوهای موازی
 • پرسپکتیو مایل یا کاوالیر
 • پرسپکتیو ایزومتریک
 • پرسپکتیو دی متریک

 

لینک دانلود