Skip to main content

 جزوه رنگ و مواد غذایی
جزوه رنگ و مواد غذایی؛ با فرمت PDF و در 89 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • رنگ
 • اهداف افزایش رنگ به یک محصول یا فرآوردهی غذایی
 • انواع رنگ ها
 • رنگ های طبیعی
 • انواع رنگ های موجود در ماده غذایی
 • پیگمان های معدنی
 • رنگ های مصنوعی سنتتیک
 • دسته بندی رنگ های FDC
 • بعضی از رنگ های مصنوعی و کاربرد آنها
 • رنگ های مورد استفاده حال حاضر در ایران
 • رنگ های طبیعی
 • مهمترین رنگ های طبیعی
 • کارو توئید
 • کاروتن
 • لیکوپن
 • زعفران
 • بیکسین
 • یاسمن
 • کلروفیل
 • کوشینل
 • چغندر قرمز
 • کارامل
 • آنتوسیانین ها
 • زردچوبه
 • گلرنگ
 • روناس
 • تصایری از مهم ترین رنگ های طبیعی
 • انواع رنگدانه های طبیعی
 • میوگلوبین و هموگلوبین
 • رنگ گوشت
 • کلروفیل
 • ساختمان کلروفیل
 • آنزیم کلروفیلاز
 • کاروتنوئیدها
 • رنگ دانه های ایزوپرونوئیدی
 • کاروتنوئیدها
 • دسته بندی کاروتنوئیدها
 • رنگ دانه های بنزوپیرنی
 • رنگ دانه های آنتوسیانینی
 • تغییر رنگ آنتوسیاتینها تحت آثر PH
 • تغسیر رنگ آنتوسیانینها تحت تاثیر اکسیژن
 • تاثیر نور بر رنگ آنتوسیانین ها
 • تاثیر آنزیمها بر رنگ آنتوسیانین ها
 • تاثیر عوامل نوکلئوفیل برنگ آنتوسیانین ها
 • فلاوونوئیدها یا آنتوگزانتین ها
 • انواع فلاوونوئیدها
 • بی رنگ شدن آنتوسیانین ها در حین فرآوری و انبار کردن
 • تشکیل کمپلکس
 • فلاوون ها
 • فلاوونول ها
 • فلاوانون ها
 • فلاوانول ها
 • ایزوفلاوون ها
 • BETALAINS

 

لینک دانلود