Skip to main content

جزوه روانشناسی تربیتی

جزوه روانشناسی تربیتی؛ در قالب PDF و 134 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی
 • تعریف پرورش
 • پرورش و کارآموزی
 • تعریف آموزش
 • تفاوت یادگیری و رفتار
 • تفاوت رفتار با عملکرد
 • تفاوت یادگیری و تفکر
 • مقایسه آموزش با یادگیری .
 • فصل دوم : پژوهش در روان شناسی پرورشی
 • هدفهای روان شناسی پرورشی
 • مقایسه روشهای پژوهش کمی و کیفی
 • مراحل انجام پژوهش
 • فصل سوم : مراحل و هدف های آموزش
 • طرح هفت مرحلهای هدف گزینی تایلر
 • فصل چهارم : طبقه بندی هدف های آموزشی
 • طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی
 • فصل پنجم : ویژگی های ورودی یادگیرندگان
 • تعریف و مشخصات رفتار ورودی
 • ویژگیهای رفتار ورودی
 • فصل ششم : نظریه های رشد شناختی
 • رشد و یادگیری
 • فصل هفتم : نظریه های رفتاری یادگیری
 • فصل هشتم : نظریه های شناختی یادگیری
 • فصل نهم : نظریه چند پردازی یادگیری ( نظام یاد )
 • فصل دهم : نظریه سازندگی یادگیری
 • فصل یازدهم : انگیزش و یادگیری
 • فصل دوازدهم : روش های آموزش و غیر مستقیم
 • فصل سیزدهم : آموزش برای یادگیری در حد تسلط
 • فصل چهاردهم : آموزش به کمک روش های تغییر رفتار
 • فصل پانزدهم : آموزش برنامه ای و ماشین آموزشی
 • انواع برنامه های آموزش برنامهای
 • فصل شانزدهم : آموزش مهارت ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه
 • فصل هفدهم : آموزش مفاهیم و اصول
 • فصل هجدهم : آموزش حل مسأله و تفکر انتقادی
 • فصل نوزدهم : آموزش هوش و آفرینندگی
 • فصل بیستم : مفاهیم کلی ارزشیابی
 • فصل بیست و یکم : تهیه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

» بخشی از متن:

تعریف پرورش

پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمی و شناختی ، روانـی ، اجتمـاعی یـا بـه طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهـت هنجارهـای مـورد پـذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا کـردن استعدادهای آنها است

پرورش و کارآموزی

هدف کار آموزی، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهای همه جانبه افراد یا رشد شخصـیت آنـان نیسـت بلکـه منظور آن دادن فنون و مهارتی ها مورد نیاز به کارآموزان برای انجام شغل یا حرفه یا معین است بنابراین کار آموزش را باید بخش کوچکی از پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد پذیرفتن مشاغل و تخصصی ها گوناگون است .

لینک دانلود