Skip to main content

جزوه روش تحقیق فناوری اطلاعات

جزوه روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات؛ در قالب PDF و 417 صفحه.

» فهرست مطالب:

بخش اول”روش تحقیق کمی”

 • فصل اول
 • فصل دوم: فرایند تحقیق مراحل 1 تا 3
 • فصل سوم:فرایند تحقیق مراحل 4 تا 5
 • فصل چهارم : طرح پژوهش
 • فصل پنجم : تحلیل علّی در برابر تحلیل همبستگی
 • فصل ششم : متغیر ها را چگونه اندازه گیری می کنند
 • فصل هفتم :روش جمع آوری داده های اطلاعاتی
 • فصل هشتم : نمونه گیری
 • فصل نهم:مروری بر برخی اصطلاحات و آزمون های آماری
 • فصل دهم : تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

بخش دوم “روش تحقیق کیفی”

 • فصل اول:مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری
 • فصل دوم : طراحی تحقیق به روش کیفی
 • فصل سوم:طرح تحقیق زیست نگاری ( روایتی)
 • فصل چهارم:طرح تحقیق گروه های کانونی
 • فصل پنجم:مطالعه ی موردی (مورد پژوهی)
 • فصل ششم:استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی در مطالعات سازمان و مدیریت
 • فصل هفتم:طرح تحقیق اقدام پژوهی
 • فصل هشتم:سایر طرح های تحقیق کیفی
 • فصل نهم:طرح های تحقیق آمیخته
 • سوالات روش تحقیق آزمون دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی
 • سوالات روش تحقیق آزمون دکتری سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی
 • سوالات روش تحقیق آزمون دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد اسلامی

 

» بخشی از متن:

مقدمه
یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر را نشان می دهد. هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است. کاربرد نقشه هایی که از دقت مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند.

حوزه های گوناگون دانش بشری به طور کلی و علوم رفتاری به طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد. اما این نقشه ها علاوه بر این که پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد. از جمله : تبیین عوامل به وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینی چگونگی تحول آن ها در آینده. در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت. به طور کلی انسان در سراسر تاریخ حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کار برده است.

منابع گوناگونی را که انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیر دسته بندی کرد.
الف ) استناد به مقام صلاحیت دار
ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز
ج ) شیوه های خرد گرایانه
د ) روش علمی

 

لینک دانلود