Skip to main content

جزوه ساختمان گسسته

جزوه ساختمان گسسته؛ در قالب PDF و 170 صفحه.

» فهرست مطالب:

فصل اول: حساب گزاره ها

تست های فصل اول
پاسخنامه تست های فصل اول

فصل دوم: روابط توابع

تست های فصل دوم
پاسخنامه تست های فصل دوم

فصل سوم: مجموعه های مرتب

تست های فصل سوم
پاسخنامه تست های فصل سوم

فصل چهارم: روابط بازگشتی

تست های فصل چهارم
پاسخنامه تست های فصل چهارم

فصل پنجم: گرافها

تست های فصل پنجم
پاسخنامه تست های فصل پنجم

فصل ششم: درخت ها

تست های فصل ششم
پاسخنامه تست های فصل ششم

» بخشی از متن:

منطق: به مجموعۀ قواعدی که به کمک آنها بتوان اعتبار یک استدلال را مشخص نمود «منطق» گفته می شود. در منطـق صـحبت از مطالبی است که درست (True) و یا نادرست (False ) می باشند. در جبر عادی، متغیرها روی دامنه ای از اعداد تعریـف مـی شـوند اما در منطق، متغیرها دامنه شان مجموعۀ {F,T} می باشد که مخفف کلمات True و False . هستند .
گزاره: جمله ای خبری که بتوان به آن ارزش درست یا نادرست داد گزاره نامیده می شود. گزاره ها معمولا با حروف بـزرگ انگلیسـی
بجز F,T نشان داده می شوند و به آنها «گزاره نما» (متغیر گزارهای) گفته می شود.

لینک دانلود