Skip to main content

جزوه آموزشی سبزی کاری

جزوه آموزشی سبزی کاری رشته کشاورزی؛ در قالب PDF و 370 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم: سبزیکاری
 • فصل سوم: ابزار و وسایل کار سبزی کاری
 • فصل چهارم: بذر و نشاء
 • فصل پنجم: پیشرسکردن سبزی
 • فصل ششم: کاشت
 • فصل هفتم: عملیات داشت
 • فصل هشتم: برداشت
 • فصل نهم:سبزی کاری خصوصی
 • فصل دهم :سبزیهای میوهای از خانوادهcucurbitaceae
 • فصل یازدهم:سبزیهای دانهای و میوهای از خانوادهLeguminoseae
 • فصل دوازدهم: سبزی دانهای از خانواده.gramineae
 • فصل سیزدهم: سبزی میوهای از خانوادهagaricaceae

مجموعه تست سبزی کاری
خیار
پاسخ
هندوانه
پاسخ
خربزه
پاسخ تستهای خربزه
کدوها
پاسخ تست کدو .
گوجه فرنگی
پاسخ تستهای گوجه فرنگی
بادمجان و فلفل سبز دلمه ای
پاسخنامه

سیب زمینی
جواب تستها
پیاز
جواب پاسخهای پیاز
سیر
جواب تست سیر
هویج
جواب تست هویج
ترب و تربچه
جواب تستهای ترب و تربچه
چغندر
جواب
نخود فرنگی
جواب تست نخود فرنگی
لوبیا سبز
جواب تست لوبیا سبز
تستهای مربوط به باقلا و ذرت
مارچوبه
جواب تست مارچوبه
قارچ
جواب تستهای قارچ
ترخون و نعناع
جواب تستهای ترخون و نعناع
کلم ها

 

» بخشی از متن:

اهمیت سبزیها از نظر فیزیولوژی تغذیه:
بدن انسان جهت ادامه فعالیتهای حیاتی خود احتیاج به تعداد زیادی عناصر مختلف بصـورت ترکیبـات غـذایی دارد. بـا توجه به دانش تغذیه امروزه در حدود 50 تا 60 ماده مختلف است که باید بطور مرتب وارد بدن انسـان شـود زیـرا بـدن انسان قادر نیست بهوسیله متابولیسم داخلی خود این مواد را بسازد. یک غذای کامل باید این مواد را با توجه بـه شـرایط زندگی و نوع کار انسان به مقدار مختلف و بصورت هم آهنگ دارا باشد تا بدن سالم و فعال باقی بماند. بدیهی اسـت کـه هر نوع تغییر اندک و یا کمبود هر یک از مواد ضروری باعث صدمات سنگین جسمانی و بیماریهای مختلف خواهد شد.

 

لینک دانلود