Skip to main content

جزوه سیم پیچی 2

جزوه سیم پیچی 2؛ در قالب PDF و 61 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • ساختمان و عملکرد الکتروموتورهای سه فاز
 • ساختمان موتورهای سه فاز
 • استاتور
 • بدنه یا پوسته
 • هسته استاتور
 • رتور
 • رتور قفس سنجابی
 • محور رتور
 • رتور سیم پیچی شده(رتور رینگی )
 • مراحل سیم پیچی استاتور موتورهای القایی
 • آزمایش اتصال بدنه
 • آزمایش درستی گروه کلاف ها
 • آزمایش اتصال کوتاه گروه کلاف ها
 • با استفاده اهمتر
 • با استفاده از آمپرمترانبری
 • با استفاده از یک باطری منبع DC و ولتمتر
 • با استفاده از عیب یاب گرولر (مخصوص شیارهای استاتور)
 • آزمایش قطع شدگی گروه کلاف ها
 • تعیین دور موتور با دور سنج
 • مراحل محاسبات سیم پیچی استاتور
 • کاهش و خنثی کردن هارمونیک های مزاحم در موترهای الکتریکی(القایی)
 • مراحل رسم دیاگرام گسترده سیم پیچی استاتور
 • سیم پیچی یک طبقه موتورهای سه فاز
 • مسائل مربوط به سیم پیچی موتورهای سه فاز یک طبقه
 • سیم بندی دوطبقه موتورهای سه فاز
 • مسائل مربوط به سیم پیچی موتورهای سه فاز دو طبقه
 • رسم دیاگرام 72 شیار
 • رسم دیاگرام 96 شیار
 • رسم دیاگرام 36 شیار
 • مبحث سیم پیچی استاتورموتور های دالاندر
 • روش های تغییر دورموتورهای القایی سه فاز
 • تغییر دور با استفاده از مبدل های الکتریکی
 • تغییر دور با تغییر قطب ها
 • تغییر دور با تغییر فرکانس
 • تغییر دور با تغییر ولتاژ
 • تغییر دور با قرارگیری مقاومت های قدرت در مسیر سیم پیچی
 • اتصالات مربوط بع موتورهای دالاندر
 • اتصال ستاره یا مثلث
 • اتصال موتور دالاندرستاره در دو سرعت
 • اتصال موتور دالاندر به صورت ستاره درسه سرعت
 • اتصال مثلث موتورهای سه فاز دو سرعته
 • اتصال موتور دالاندر به صورت مثلث درسه سرعت
 • رابطه توان و گشتاود در موتورهای سه فاز دالاندر دو سرعته
 • سیم پیچی یک طبقه و دو طبقه موتورهای دالاندر دو سرعته
 • روابط مربوط به سیم پیچی
 • دالاندر
 • طریقه تشکیل قطب ها در موتورهای دالاندر
 • مسائل مربوط به سیم پیچی موتورهای دالاندر دو سرعته
 • رسم دیاگرام 36 شیار
 • مبحث سیم پیچی موتورهای سه فاز بورت شیارکسری
 • مسائل مربوط به سیم پیچی موتورهای با شیار کسری
 • مطالب مهم در زمینه سیم پیچی موتورهای القایی AC
 • محاسبه سیم پیچی برای تغییر قطب های موتور
 • محاسبه سیم پیچی برای قطب بیشتر
 • محاسبه سیم پیچی برای قطب های کمتر
 • حفاظت موتورهای تکفاز و سه فاز

لینک دانلود