Skip to main content

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

جزوه طرح آزمایشات کشاورزی؛ در قالب PDF و 164 صفحه.

» فهرست مطالب:

جمعیت
معیار نمونه ای و معیار جمعیتی
طرح های پایه
completely randomized design طرح کاملا تصادفی
مزایا و معایب طرح کاملا تصادفی
آزمون مقایسه میانگین ها
آزمون توکی
طرح های کاملا تصادفی با تعداد تکرارهای نامساوی (نامتعادل)
Randomized Complete Block Design طرح بلوک کامل تصادفی
موارد استفاده از بلوک
تخمین کرت های از دست رفته
تخمین بیش از یک کرت از دست رفته
Latin Square Design طرح مربع لاتین
تکرار مربعات در طرح مربع لاتین
آزمایشات فاکتوریل
فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح های پایه
فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح های پایه
اختلاط در آزمایشات فاکتوریل
انواع اختلاط
تشخیص نوع اختلاط
Split Plot Design طرح اسپلیت پلات
اسپلیت پلات در مکان
تخمین کرت های از دست رفته
Split Plot in time design اسپلیت پلات در زمان
روابط بین تجزیه های جداگانه و کلی
فرق بین طرح اسپلیت پلات در زمان با مکان
و کاربرد آن ها 66 Sx و Sd فرمول های
طرح اسپلیت اسپلیت پلات
اسپلیت اسپلیت پلات
مقایسه میانگین در طرح های اسپلیت اسپلیت پلات
عملیات آماری و فرمول های وابسته به آن:
اسپلیت بلوک
طریقه تصادفی کردن و نقشه آزمایش
مدل ریاضی طرح
Poolingیا اصل جمع کردن
تبدیل داده های آماری transformation of data
تبدیل لگاریتمی
تبدیل زاویه ای یا سینوس عکس یا تغییر داده ها به سینوس عکس
تغییر شکل معکوس یا تبدیل معکوس
طرح های بلوک ناقص
انواع لاتیس ها
طرح های بلوک ناقص متعادل
balanced lattice طرح لاتیس متعادل
طرز تشکیل یک لاتیس مربع متعادل
مربع لاتین ناقص یا مربع یودن
طرح مربع لاتیس
طرح های بلوک جزیی متعادل
لاتیس مستطیل
تجزیه آماری طرح های بلوک ناقص
تجزیه مرکب داده های حاصل از چند آزمایش جداگانه
ایرادات تجزیه مرکب آزمایشها
آزمون بارتلت
کواریانس
موارد استفاده از تجزیه کوواریانس
مجموعه تست
پاسخنامه

 

» بخشی از متن:

جمعیت

مجموعه بی شماری از افراد که حداقل دارای یک صفت مشترک قابل اندازه گیری باشند.
جمعیت محدود
جمعیت نامحدود
اگر جامعه کوچک باشد می توان تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد. به علت بزرگی جامعه باید نمونه برداری کرد که در نمونه برداری باید قسمتی از جامعه را انتخاب کنیم.

معیار نمونه ای و معیار جمعیتی

هر نمونه دارای خصوصیات خاص حود است که به این معیار نمونه ای گویند که هر یک از این معیار نمونه ای تخمینی از صفت مورد نظر در کل جمعیت است پس معیار نمونه ای شاخص نمونه و معیار جمعیتی شاخص صفت جمعیت است معیار نمونه ای را با حروف کوچک نشان می دهند اما معیار جمعیتی با حروف بزرگ نشان داده می شود. مقدار عددی معیار نمونه ای از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند ولی معیار جمعیتی همیشه ثابت است و تغییر نمی کند به معیار جمعیتی پارامتر نیز می گویند.
کرت یا پلات: کوچک ترین واحد آزمایشی که محقق برای اندازه گیری صفت بخصوص در یک آزمایش بکار می برد را پلات گویند.

 

لینک دانلود