Skip to main content

جزوه عروض و قافیه

جزوه عروض و قافیه؛ در قالب PDF و 86 صفحه.

» فهرست مطالب:

عروض
وزن
وزن شعر
حروف(واجها)
هجا(سیلاب)
پایه (رکن)
زحاف
خط عروضی(املای عروضی)
تقطیع
اختیار شعری
ضرورت وزنی
بحر رمل
بحر هزج
بحر رجز
بحر سریع
بحر منسرح
بحر متقارب
بحر متدارک
بحر مضارع
بحر مجتث
بحر خفیف
شرحی بر بحرها و وزنها
وزن شعر نو
حروف اصلی و الحاقی قافیه
قواعد قافیه
شعر دو قافیه ای
حروف قافیه
حرکات قافیه

 

» بخشی از متن :

عروض
دانشی است که وزن ها و بحرهای شعر را بررسی می کند. عروض همچون ترازویی است که وزن شعر با آن سنجیده می شود. برای عروض چند وجه نام گذاری یاد شده است که مهمترین آن ازین قرار است:
این دانش را عروض گفته اند زیرا معروض علیه شعر است و شعر را بر آن عرضه می کنند تا موزون را از ناموزون تشخیص دهند.
از آنجا که واپسین بخش مصراع نخست یک بیت عروض نام دارد و با مشخص شدن آن، وزن شعر قوام مییابد و مشخص می شود، از باب تسمیهی کل بر جزء، دانش مورد نظر را عروض نامیده اند.
خلیل احمد، واضع علم عروض، این دانش را در شهر مکه بنیاد نهاد؛ از آنجا که عروض نام دیگر مکه است، نام علم مورد نظر را هم عروض گذاشته اند .
به هر روی، وجه نام گذاری این دانش برای ما اهمیتی ندارد و ما با چگونگی آن سر و کار داریم نه با نام آن. در همین جا گفتنی ست که یکی از آفتهای دانش عروض، انبوه نام گذاری های بیهوده و پیچیدهی آن است که هم کار آموزش را دشوار می کند و هم ذهن آموزنده را از مباحث اصلی مربوط به وزن به سوی از بر کردن چند نام نابهنجار منحرف می سازد .

 

لینک دانلود