Skip to main content

 جزوه عناصر جزئيات

جزوه عناصر جزئيات؛ در قالب PDF و 462 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • ﻓﺼﻞ اول:زﻣﻴﻦ و ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻓﺼﻞ دوم:ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن با مصالح بنايي
 • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﻤﻴلی
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ اول
 • ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ دوم
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ دوم
 • ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 • ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
 • ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
 • ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

 

» بخشی از متن:

مقدمه
براي استحكام و پايايي هر ساختمان كه بر روي بستري از خاك زمين ساخته مي شود، دانستن اطلاعاتي در مـورد خـاك مورد نظر ضروري ميباشد، زيرا اين خاك ميبايست تاب تحمل نيروهاي وارده از جانب ساختمان را داشته باشد. يكـي ازعواملي كه در تاب تحمل خاك مؤثر است وزن مخصوص توده خاك مي باشد كه توسط آزمايش به دست مي آيد.

1 -1 آزمايش هاي خاك
آسانترين روش نمونه برداري براي شناخت خاك، روش«گمانه زني، چاه زني يا سنداژ» مي باشد كه به ما امكان شـناخت قشرهاي زيرين خاك را ميدهد. حفاري چاه بايد تا رسيدن به خاك مطلوب ادامه يابد، تا پس از بررسي لايه هاي مختلف و كنترل نهايي آزمايشگاه در مورد نحوه ظرفيت باربري و مقاومت خاك در لايه هاي پايينتر، سازه را روي خاك بنا نمود.

 

لینک دانلود