Skip to main content

جزوه شنا
جزوه آموزش گام به گام قوائد و اصول شنا، در قالب Word در 120 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • تاریخچه
 • آموزش و تمرین
 • شنا : شنای رقابتی
 • تاریخچه شنا در ایران
 • مشخصات استخر
 • انواع شنا
 • علاقه مندی به شنا و دشواری ها
 • بیماری های پوستی
 • تغییر رنگ وشکنندگی مو
 • چگونگی نظارت بر استخرها
 • ناراحتی های زیر آب
 • سن شروع آموزش شنا
 • شنای بچه ها
 • روش تدریس شنا
 • سازمان یك درس شنا
 • غوطه وری
 • پرش در آب
 • تنفس
 • سرخوردن
 • سرخوردن بر روی آب با فشار یك پا به دیواره استخر
 • سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر
 • سرخوردن از میان حلقه
 • كرال سینه
 • آموزش شنای كرال سینه
 • عملكرد پاLeg Action
 • تمرین های آموزشی پای كرال سینه
 • دومین مرحله ی آموزشی ، حركت دست كرال سینه
 • تمرینات آموزشی دست كرال سینه
 • تمرینات آموزشی هواگیری كرال سینه
 • اشتباهات معمول در پای كرال سینه و روش اصلاح آن
 • برگشت سالتو
 • مراحل مختلف سالتو
 • شنای قورباغه
 • تمرینات آموزشی
 • اشتباهات رایج و روش صحیح آن
 • حركت یا كشش دستها درشنای قورباغه
 • اشتباهات رایج و روش صحیح آن
 • اجرای حركت دست و پا بدون تنفس
 • تمرین های آموزشی
 • اشتباهات رایج و روش صحیح آن
 • حركت دست ها با تنفس
 • اجرای كلیه حركات و هماهنگی دست و پا و عمل تنفس توصیف حركت
 • كرال پشت
 • شنای كرال پشت
 • اولین بخش آموزش – حركت پا
 • تمرین های آموزشی
 • تمرین پای كرال پشت خارج از آب
 • اشتباه های رایج و روش صحیح آن
 • دومین بخش آموزش ، كشش دست ها
 • سومین بخش آموزش، اجرای كلیه ی حركات دست وپای كرال پشت با هم
 • موقعیت بدن درشنای كرال پشت
 • چهارمین بخش آموزش حركت دست باتنفس
 • پنجمین بخش آموزش ، عمل تنفس با اجرای تمام مراحل حركت دست وپا
 • برگشت در كرال پشت
 • تدارك برای برگشت
 • درجه چرخش
 • استارت كرال پشت
 • تمرین های آموزشی استارت كرال پشت
 • بخش پنجم : شنای پهلو
 • شنای پروانه
 • وضعیت بدن B0dy position
 • اولین بخش آموزش ، عملكر پا (Leg Action)
 • دومین بخش ، عملكرد دست
 • تمرین های آموزشی
 • ” كوتاه اما با اهمیت”
 • سومین بخش آموزش اجرای كلیه حركات دست و پا و تنفس
 • نكات قابل توجه در نفس گیری
 • برگشت پروانه
 • مراحل مختلف كشش دست ها، ضربه های پا و هواگیری در شنای پروانه
 • شیرجه و استارت
 • شیرجه از حالت زانو زده در كنار استخر
 • شیرجه از حالت ایستاده با زانوهای خمیده
 • تمرین های آموزشی
 • استارت
 • مشخصات سكوی استارت
 • نتیجه گیری در استارت به طریقه چرخش دست ها و گرفتن لبه ی استخر

 

» بخشی از متن:

تمریناتی كه توسط شاخه های مختلف نیروهای مسلح در طی جنگ های اول و دوم جهانی انجام گرفت ، در پیشرفت ورزش شنا تأثیر به سزایی داشت. برپایی دوره های آموزش شنا كه تا حد آموزش به كودكان و خردسالان گسترش می یافت توسط سازمان های اجتماعی،مدارس باز شد. تمرینات ابتدایی و ساده كه صرفاً در آن به شنا كردن تا حد ممكن تأكید می شد جای خود را به تمرینات با فاصله و مكرر دادند.

 

لینک دانلود