Skip to main content

 جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)

جزوه مباحث و روش های شهرسازی(جمعیت)؛ در قالب PDF و 77 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • بررسی شهرها بر پایه ملاک های مختلف
 • کلیات
 • بررسی شهرها بر پایه تعداد و جمعیت آن ها
 • بررسی شهرها بر پایه جمعیت شهر نشین اعلام شده در سر شماری ها
 • بررسی شهرها بر پایه حذف نقاط کمتر از پنج هزار نفر
 • بررسی شهرها بر پایه ملاک دار بودن شهرداری
 • بررسی شهرها بر پایه ملاک های جمعیتی
 • بررسی شهرها بر پایه عوامل جغرافیایی
 • بررسی شهرها بر پایه ترکیب خانوار
 • بررسی عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها
 • رشد طبیعی جمعیت شهر
 • باروری
 • مرگ و میر
 • ساخت و ویژگی های جمعیت
 • اثر مهاجرت
 • بر حسب نوع مهاجرت
 • بر حسب منشا جغرافیای مهاجران
 • بر حسب ساخت سنی و جنسی مهاجران
 • اثر توسعه محدوده و ادغام آبادیها پیرامونی
 • روش ارزیابی داده های جمعیتی
 • ارزیابی توزی جنسی و سنی جمعیت
 • ارزیابی داده های مربوط به موالید و مرگ و میر
 • ارزیابی حدود مهاجرت ها
 • روش تعدیل و تصحصیح داده های جمعیتی
 • موالید
 • مرگ و میر
 • توزیع سنی
 • حذف اثر گرد کردن سن
 • روش های برآورد متغیرهای جمعیتی
 • باروری و روش های برآورد آن
 • میزان موالید
 • میزان های باروری
 • میزان های باروری کل
 • مرگ و میر و روش های برآورد آن
 • تعاریف مربوط به مرگ و میر
 • روش های برآورد سطح مرگ و میر
 • مهاجرت و روش های برآورد آ«
 • ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین
 • برآورد تعداد مهاجران بین دو سر شماری با استفاده از ضرایب احتمال بقا
 • روش های برآورد زیر مجموعه هایی از جمعیت
 • محاسبه تعداد افراد در گروه های سنی منظم 5 ساله از روی تعداد افراد در گروه های سنی نا منظم
 • محاسبه تعداد افراد در گروه های سنی منظم 5 ساله از روی تعداد افراد در گروه های سنی منظم 10 ساله
 • محاسبه تعداد افراد در سنین منفرد از روی تعداد افراد در گروه های سنی منظم
 • پیش بینی جمعیتی
 • روش های ریاضی
 • روش نسبت
 • روش های جمعیت شناسی
 • روش برآورد میزان مهاجرت
 • روش ترکیبی
 • پیش بینی جمعیت از روی تعداد خانوارها
 • روش های اقتصادی
 • روش جامع یا پیش بینی بر پایه امکانات شهر یا منطقه
 • جمعیت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری
 • منابع

 

لینک دانلود