Skip to main content

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

جزوه مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم؛ در قالب PDF و 435 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • ﻓﺼﻞ اول : ﻣﺴﺎﺋل ﺳﯿﺎسی و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
 • ﻓﺼﻞ دوم : اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻣﯿﺮاﺛﻬﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
 • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺌﻮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی درﺑﺎره دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﻧﻈﺮیهﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﯿﺎسی
 • ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : اﻧﻮاع ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎسی
 • ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی و اﺳاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﺳوم
 • ﻓﺼﻞﻫﺸﺘﻢ : ﻧﻈرﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 • ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : اﻧﺪ ﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠمای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
 • فصل دهم : ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در ﻏﯿﺎب ﺧﻼﻓﺖ
 • فصل یازدهم : ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤاعی
 • فصل دوازدهم : ﺗﻼش ﺑرای اﺣﯿﺎ وﻣﺸﮑله اﺳﺘﺒﺪاد
 • ﻓﺼﻞ ﺳﯿزدﻫﻢ :ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎسی ﻣﺸﺮوﻃﻪ
 • اندیشه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏرب
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺨﺶ دوم
 • ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺠﻤوﻋﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺨﺶ دوم
 • ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﻧﮑﺎ ت ﮐﻠﯿﺪی واﺳاﺳﯽ دراﻧد ﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
 • ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻧﺪﯾشه ﺳﯿﺎسی دراﺳﻼم و اﯾران

 

» فهرست مطالب قسمت دوم

 • ﻧﻈﺮﯾﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿافتگی
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻮﺳﺎزی
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﻧﻈرﯾﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﮔراﯾﯽ
 • ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺎم ﭘﺎداش ﺑﺮای ﻧﻮآوری
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴتی
 • ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻ ت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻬانی
 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • اﯾﻤﺎﻧﻮﺋﻞ والرشتاین ودیدگاه ﻧﻈام ﺟﻬانی
 • ساختار نظام جهانی و فرایندهای آن
 • ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻈﺎم های ﺟﻬانی و والرشتاین
 • ﻣﻘاﯾﺴﻪ ﻧﻈرﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬانی یا دیدگاههای نوسازی و وابستگی
 • ﻧﮑﺎت مهم
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ
 • جهان سوم و مشکلات آن
 • نکات مهم
 • نمونه سوالات تستی
 • فرآیند جهانی شدن
 • جهانی شدن و تجدید ساختار سرمایه داری
 • جهانی شدن و رونق اقتصادی
 • نکات مهم
 • نظا برتون وودز و فروپاشی آن
 • نظام تجاری بعد از جنگ ،گات و سازمان تجارت جهانی
 • نمونه سوالات تست
 • پاسخنامه سوالات تستی
 • نکات مهم
 • نکات مهم جهان سوم و مسائل آن
 • صندوق بین المللی پول
 • بانک جهانی
 • اهداف و ساختار های سازمان تجارت جهانی
 • دبیرخانه WTO – بودجه و وظایف آن
 • سیاست های وِیژه بانک تجارت جهانی WTO
 • دبیرخانه صفخ – بودجه و وظایف آن
 • سیاست های ویژه بانک تجارت جهانی WTO
 • کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد UNCTAD
 • برنامه عمران ملل متحد
 • جنبش عدم تعهد
 • سازمان کنفرانس اسلامی
 • گروه دی هشت
 • اوپک
 • ارکان سازمان اوپک
 • آزمون خودسنجی اول
 • پاسخنامه سوالات
 • آزمون خود سنجی دوم
 • پاسخنامه سوالا
 • پیدایش و تحول تشیع
 • آموزه های کلامی و سیاسی تشیع
 • وظایف امام
 • آموزه های کلامی – سیاسی زیدیه و اسماعلیه
 • تفاوت های امامت در زیدیه و شیعیان اثنی عشری
 • اسماعلیه
 • خواجه نظام الملک
 • مکتب تغییرات پیاپی
 • تاثیرات اندیشه هر اکلیتوس
 • مکتب الثائی
 • اندیشه های سیاسی سوفسطها
 • پروتوگوراس
 • کالیکلس
 • سقراط
 • افلاصون
 • تربیت
 • کمونیسم
 • شکل های حکومت
 • ازدواج و خانواده در کتاب قوانین
 • ارسطو
 • منشاء و هدف دولت
 • اندیشه های سیاسی دوره یونانی گری
 • اپیکوریسم
 • سیرنایسیسم
 • مکتب کلبی
 • مکتب شک گرایی
 • مکتب رواقی
 • ماکیاولی
 • توماس مور،توماس کامپانلا
 • اندیشه سیاسی متفکران جنبش اصلاح دینی
 • اندیشه سیاسی انگلستان در سده شانزدهم و هفدهم
 • ریچارد هوکر
 • فرانسیس بیکن
 • گروه های تندرو
 • جیمز هرینگتون
 • تندروهای مذهبی
 • جرج هالیفاکس
 • توماس هابز
 • وضع طبیعی
 • نظریه تفکیک قوا
 • هیوم
 • ادموند برک
 • اسمیت
 • فمنسم
 • پست مدرنیسم
 • لیوتار
 • فوکو
 • تاملاتی در نقد پست مدرنیسم
 • نکات
 • نمونه سوالات تستی
 • پاسخنامه سوالات تستی
 • آزمون خود سنجی اول و دوم
 • پاسخنامه

» بخشی از متن:

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایج ترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر کشورهای آفریقا – آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است .
با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال مبهم داشته و در واقع محملی برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی برای ذکر مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کاربرد وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد .
گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفرد سووی ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی – نظامی و اقتصادی آن زمان ( بلوک شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروی سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد

 

لینک دانلود