Skip to main content

جزوه مطالعات ویژه شهری

جزوه مطالعات ویژه شهری؛ در قالب PDF و 385 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: روزشمار و برنامه های عمرانی و توسعه
  • فصل دوم :آمار و جمعیت
  • فصل سوم : حمل و نقل
  • فصل چهارم: منطقه بندی، کاربری اراضی و سرانه
  • فصل پنجم : طرحهای شهری
  • فصل ششم: مراجع شهر و شهرسازی و قوانین شهرسازی
  • فصل هفتم: شهر جدید
  • فصل هشتم : نظریات ساخت و توسعه شهر
  • فصل نهم : مسکن
  • نکات تکمیلی

 

» بخشی از متن :

جمعیت شهری

عوامل اصلی رشد جمعیت شهری

1- رشد طبیعی جمعیت

2- اثر مهاجرت در افزایش جمعیت

3- توسعه محدود شهر و ادغام آبادی های اطراف شهر در آن.

 

عدم توزیع متعادل و متناسب جمعیت در کشور

1- شرایط اقلیمی و جغرافیایی

2- تمرکز سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزی های غلط

 

لینک دانلود