Skip to main content

جزوه معماری فولدینگ

جزوه معماری فولدینگ؛ در قالب PDF و 56 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • معماري فولدینگ
  • مرکز گردهمایی بزرگ کلمبوس
  • برج سیزر
  • مرکز هنر دانشگاه اموري
  • صندلی چوبی خم شده طراح فرانک گهري
  • خانه لویس (Lewis house)
  • بهرام شیردل و معماري فولدینگ

» بخشی از متن:

معماري فولدینگ
معماري فولدینگ یکی از سبک هاي مطرح در دهه ي پا یانی قرن گذشته بود. فلسفه ي فولدینگ براي اولین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوي ، دلوز مطرح شد.همچون دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختازگرایی محسوب می شود.

دلوز هم مانند دریدا اساس اندیشه ي خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن ومکتب ساختارگرایی قرار داد.فلسفه ي دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است.

به عبارت دیگر میتوان بیان نمود که فو لدینگ یک طرح ضد دکارتی است. از نظر دلوز ، هستی از زیر بنا هاي عقل ریاضی استخراج نشده است.وي در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سر مایه داري و اسکیزوفرنی (1972) خرد مدرن رامورد پرسش قرار می دهد.از نظر دلوز ، خرد هر جایی است.

 

لینک دانلود