Skip to main content

جزوه معماری کامپیوتر
بهترین جزوه معماری کامپیوتر ؛ با فرمت PDF در 200 صفحه کامل .

» بخشی از متن:

نمایش ممیز شناور

در برخی سیستمها فرمت ممیز شـناور بـه صـورت S E M اسـت. S علامـت عـدد، E نمـا (Exponent) و M s E مانتیس (Montissa, Significand) است مقدار عدد از رابطه در (Base)B کـه آیـد می بدست (-1 0 ) ´ ´ / M B برخی سیستم ها 2 و برخی 16 است که ما فرض می کنیم B = 2 مانتیس معمولاً نرمال ذخیره می شود به این معنی که با ارزش ترین بیت مانتیس مخالف صفر است. بنابراین برای ذخیره یک عدد اعشاری باید ممیز عدد را طوری تنظیم کنیم که مانتیس نرمال شود مانتیس نرمال دقت نمایش را بالا می برد عدد صفر را میتوان نرمال کـرد چـون رقـم غیرصـفری ندارد در کامپیوترها عدد صفر دارای M و E و S . صفر است .

نکته: مقدار مانتیس نرمال حداقل برابر 5/0 و حداکثر از . 1 کوچکتر است نما خود علامتدار است و میتوان نما را با روشهای علامت مقدار مکمل (2 1) و یا مکمل ( ) ذخیره کرد ولی معمولاً نما به شیوه چهارمی موسوم به بایاس شده ذخیره میشود بایاس یک عدد مثبت است که به نماها اضافه می شـود و سـپس ذخیره صورت میگیرد مثلاً اگر بازه نما از -8 تا 7+ باشد اگر نماها با عدد 8 + جمع شوند آنگاه ظاهر نما مثبت می شود. در مورد اعداد x =1oooo و y =1111oooo که به صورت مکمل 2 نمایش داده شده اند .

 

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: مفاهیم، محاسبات، سیستم اعداد
 • فصل دوم – کاراییPerformance
 • فصل سوم: انتقال ثبات، مبانی معماری انتقال ثبات
 • فصل چهارم: طراحی واحد کنترل به روش سیم بندی
 • فصل پنجم : (central processing unit)
 • فصل ششم: کنترل ریز برنامه ریزی شده
 • فصل هفتم :ارزیابی کارائی – پردازش خط لوله ای
 • فصل هشتم: مدیریت حافظه
 • فصل نهم: سازمان ورودی و خروجی کامپیوتر
 • مجموعه تست
 • پاسخنامه

 

لینک دانلود