Skip to main content

 جزوه مفاهیم سیستم ها و حسابداری

جزوه مفاهیم سیستم ها و حسابداری؛ در قالب PDF و 39 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • پرسش ها
 • تمرین ها و قضیه ها
 • سیستم فرعی و ابر سیستم ها
 • به کارگیری مفاهیم سیستم ها
 • کنترل های پیشگیرانه و کشف کننده
 • ثبت ها و رویدادهای حسابداری
 • فعالیت های مدیریت و سطوح تصمیم گیری
 • سمت های شغلی و سطوح تصمیم گیری
 • تصمیم های مدیریت و سطوح تصمیم گیری
 • رویکرد سیستمی
 • تیم های پروژه
 • دفتر منطقه غرب
 • اداره منطقه ال
 • شعبه
 • دایره دفتر داری
 • تمرین و قضیه ها
 • فعالیت ها و مرحله ها
 • مراحل چرخه طراحی سیستم
 • کمیته راهبری
 • نمونه سازی
 • رضایت کاربران
 • به دست آوردن رضایت کاربر
 • آغاز طراحی سیستم
 • فعالیت های مرکز خدماتی تعمیر و نگهداری
 • تمرین ها و قضیه ها
 • منافع اقتصادی و سطوح تصمیم گیری
 • تیم بررسی سیستم
 • بررسی مقدماتی (اقتباس از CMA )
  فعالیت های مرحله تحلیل سیستم
 • امکان سنجی (اقتباس از CMA )
 • عملی بودن از نظر اقتصادی
 • نمودار موجودیت – رابطه
 • فوچارت سیستم (اقتباس از CIA )
 • نمودار گردش داده ها
 • فلوچارت سیستم (اقتباس از ALCPA )
 • نمودار گردش داده ها
 • کمیته راهبری(اقتباس از CIA )
 • تمرین مصاحبه
 • بررسی تحلیل سیستم (اقتباس از CMA )
 • بررسی سیستم فعلی
 • بررسی و تحصیل تجهیزات
 • سیستم کنترل تولید
 • سیستم تهیه صورت های مالی تلفیقی شرکت
 • محیط شرکت
 • تمرین و قضیه ها
 • خرید یا اجاره
 • چرخه طراحی سیستم
 • سیستم بودجه
 • روش های ساخته یافته
 • روش ساخته یافته
 • سیستم کارگزینی
 • سیستم صورت حساب
 • سیستم تجزیه و تحلیل فروش ها
 • انتخاب نرم افزار
 • نیازها
 • تمرین ها و قضیه ها
 • تیم های پروژه
 • نمودارپرت
 • مودار گانت
 • نمودار PERT
 • نمودار گانت
 • مستند سازی
 • بررسی پس از اجرای سیستم
 • مشکلات اجرای سیستم
 • نقش حسابرس
 • تخصیص هزینه های دایره سیستم اطلاعات مدیریت
 • سیستم کنترل تولید

 

لینک دانلود