Skip to main content

جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی؛ در قالب PDF و 299 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • آحاد وابعاد
 • نیرو
 • انرژی پتانسیل
 • انرژی جنبشی
 • موازنه ماده وانرژی
 • قانون گازهای کامل (ایدهآل)
 • قانون بویل
 • قانون شارل
 • قانون آووگادرو
 • محاسبات مربوط به مخلوط گازها
 • دمای واکنش
 • تعاریف و مفاهیم اولیه
 • خواص ترمودینامیکی
 • فرایندها و سیکلها
 • قانون صفرم ترمودینامیک
 • معادلات حالت برای فاز بخار
 • کیفیت و رطوبت
 • مجموعه نکات
 • محاسبه کار در سیستم های مختلف46
 • گرما
 • مجموعه نکات
 • قانون اول ترمودینامیک
 • انرژی داخلی
 • گرمای ویژه حجم ثابت و گرمای ویژه فشار ثابت
 • انرژی داخلی و آنتالپی و گرماهای ویژه گازهای ایده آل
 • قانون اول ترمودینامیک به صورت معادله آهنگ
 • (STADY STATE STEADY FLOWPROCESS) فرایند حالت پایدار – جریان پایدار
 • فرایند حالت یکنواخت – جریان یکنواخت53
 • مجموعه نکات
 • قانون دوم ترمودینامیک
 • بازده موتور گرمایی و یخچال
 • بیان قانون دوم ترمودینامیک
 • عوامل ایجاد بازگشت پذیری
 • سیکل کارنو
 • مقیاس ترمودینامیکی دما
 • نامساوی کلاریوس
 • روابط خواص ترمودینامیک
 • اصل افزایش آنتروپی
 • تغییرات آنتروپی درجامدات و مایعات
 • فرایند پلی تروپیک برگشتپذیر برای گاز کامل
 • تحلیل قانون دوم ترمودینامیکدر مورد حجم کنترل
 • فرایند برگشت پذیر حالت پایدار جریان پایدار
 • راندمان ایزنتروپیک
 • برگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی
 • مجموعه نکات
 • سیکل های ترمودینامیک
 • سیکلهای توان و تبرید
 • سیکل رانکین
 • تأثیر عوامل مختلفبر راندمان سیکل رانکین
 • چرخه رانکین با گرمایش مجدد
 • چرخه را نکین با بازیاب
 • چرخه های توان استاندارد هوا
 • چرخه برایتون
 • سیکل توربین گاز همراه با بازیاب
 • سیکل استاندارد هوا برای دانشجت
 • سیکل اتو
 • سیکل دیزل
 • سیکل تبرید استاندارد هوایی
 • مجموعه نکات
 • مخلوطهای گازی
 • مدل دالتون
 • مدل آماگات
 • خواص ترمودینامیکی مخلوط ها
 • مدل ساده شده مخلوط گاز و بخار
 • f = (Relativehumidity) رطوب نسبی
 • W = (Humidity Ratio) ( رطوبت مخصوص(نسبت رطوبت
 • فرایند اشباع آدیاباتیک
 • (Wet bulb temperature) و دمای حبابتر (Dry bulb temperature) دمای حباب خشک
 • مجموعه نکات
 • روابط ترمودینامیکی
 • معادله کلاپیرون
 • روابط ریاضی برای فاز همگن
 • روابط ماکسول
 • انبساط پذیری حجمی و تراکم پذیری آدیاباتیک و همرما
 • مجموعه نکات
 • مجمو عه تست
 • حل تست
 • خواص سیال
 • محیط پیوسته
 • مسیر پویشآزاد
 • تعریفسیال
 • سیالات غیرنیوتنی
 • سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان
 • سیالات غیر نیوتنی تابع زمان
 • سیالات ویسکوالاستیک
 • معرفی سیالات ویسکوالاستیک
 • برخی رفتارهای سیال ویسکوالاستیک
 • تغییر شکل سطح آزاد یکسیال در حال چرخش
 • تغییر جهت جریان های ثانویه یک جریان در حال چرخش
 • آماسیدگی جت
 • جریان یکسیال ویسکوالاستیکدر یککانال باز شیبدار
 • خلاصه نکات
 • خود آزمایی
 • پاسخ تست
 • انتقال حرارت هدایتی
 • معادله نرخ رسانایی
 • معادله پخش گرما
 • شرایط مرزی و اولیه
 • سطوح گسترش یافته (پره ها)
 • شکل کلی معادله انرژی برای یک سطح گسترش یافته یک بعدی
 • مجموعه نکات
 • مجموعه تست
 • پاسخ
 • رسانایی گرمایی دائم و یک بعدی
 • رسانایی گرمای دایم و یک بعدی بدون تولید انرژی گرمایی
 • مقاومت گرمایی
 • دیوار مرکب
 • مقاومت سطح تماس شعاع بحرانی
 • رسانایی با تولید انرژی داخلی
 • روش دیگر برای تحلیل رسانایی
 • مجموعه نکات
 • مجموعه تست
 • پاسخ تست

 

» بخشی از متن :

موازنه ماده وانرژی
یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم های مهندسی مفهوم موازنه ی مواد است. ایـن بحـث بـر پایـه ی قانون بقای ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین می رود بلکه مقداری است ثابت.
برای انجام موازنه ی جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر می گیرد.)
سیستم بوسیله ی مرز از سایر قسمت ها یا از محیط جدا می شود.
طبق یک تقسیم بندی سیستم به 2 نوع سیستم بسته و باز تقسیم می شود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه می شود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور می کنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارج نمی شوند.

 

لینک دانلود