Skip to main content

جزوه مکمل روش تحقیق

جزوه مکمل روش تحقیق روانشناسی تربیتی؛ در قالب PDF و 184 صفحه.
» فهرست مطالب:

 • بخش اول: روش تحلیل کمی
 • فصل اول: روشهاي علمی
 • فصل دوم: تحقیق و مفاهیم آن
 • فصل سوم: مفهوم، سازه، متغیر
 • فصل چهارم: مسأله و فرضیه
 • فصل پنجم: جامعه و نمونه
 • فصل ششم: تحقیق زمینه یابی
 • فصل هفتم: مصاحبه
 • فصل هشتم: تحقیق آزمایشی
 • فصل نهم: آزمایش در محیط طبیعی (میدانی)
 • فصل دهم: پژوهش تاریخی
 • فصل یازدهم: پژوهش در عمل
 • فصل دوازدهم: تحقیق پس رویدادي
 • فصل سیزدهم: تحقیق کیفی

 

» بخشی از متن:

بخش اول: روش تحلیل کمی

در این روش محققان توسط روشهاي استاندارد و طرحهایی از پیش تعیین شده، نتایج آماري را به صورت عددي ارائه می دهند

فصل اول: روشهاي علمی

انسان در سرتاسر تاریخ حیات خود، منابع گوناگونی را براي تصمیم گیري مناسب، جهت حل مشکلات خود به کار برده است

که این منابع اطلاعتی عبارتند از:

1- تجربه

2- استناد به صاحبنظران

3- استدلال قیاسی

4- استدلال استقرایی

5- روش علمی

1- تجربه:

ابتدایی ترین و اساسی ترین راه حل براي مسائل می باشد و فرد توسط حس هاي مختلف آنرا تجربه کرده و متغیرهاي یک پدیده پیچیده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهد. مثلاً کودك تجربه می نماید که دست زدن به لیوان چاي داغ باعث سوختن دست او میشود. اما گاهی مواردي وجود دارد که انسان نمیتواند از طریق تجربه به آن دسترسی پیدا کند. مثلاً: دست زدن به سیم لخت متصل به برق را نمیتوان تجربه نمود. گاه افراد مختلف از موقعیتهاي یکسان تجربه هاي متفاوتی را کسب میکنند. مثلاً: دست زدن به سیم هاي برق یک ساختمان براي یک برق کار بسیار عادي ولی براي یک فرد غیرمتخصص بسیار خطرناك می باشد.

 

لینک دانلود