Skip to main content

جزوه مکمل ژنتیک
جزوه مکمل ژنتیک در قالب PDF و در 146 صفحه کامل.

نقاط کنترل بالقوه

هدف نهایی از تنظیم ژن معمولاً تغییر مقدار پروتئین خاصل یا گروهی از پروتئین ها است. به طور کـل، ایـن پـروتئین هـا هستند که بسیاری از عملکردهای موردنیاز سلول زنده را تأمین میکند. چند نقطه برای کنترل مسیر از ژن به پروتئین وجود داشته باشد. این نقاط به صورت زیر هستند:

1) شروع نسخه برداری – کنترل میتواند توسط میزان سـرعت پیونـد مولکـول پلیمـر از (polymerase) بـه ژنـی کـه می خواهد نسخه برداری شود، صورت گیرد. این اولین نقطه کنترل است و معمولاً اولین کنترل دستور کار برای سایر نقاط کنترل را صادر می کند. اگر ژن خاموش باشد، پس سایر نقاط کنترل حذف می شوند.

2) سرعت نسخه برداری. یعنی سرعتی که در آن پلیمر از در طول ژن پیشرفت مـی کنـد. در نگـاه اول ایـن محـل نقطـه کنترل به نظر نمی رسد واکنش های آنزیمی بستگی به متغیرهایی مانند دما، غلظت سوبسترا، pH، و غیـره دارد. برخـی از آنها خارج از کنترل سلول قرار دارند و بدیهی است که هیچیک از آنها در تنظیم نسخه برداری ژن خاص دخالت ندارند. به هر حال، پروتئینی در سلول هست که نقش اساسی در مرحله طویل شدن نسـخه بـرداری بعهـده دارد. چنـد پـروتئین از جمله آنهایی که اخیراً شناسایی شده اند در سلول های یوکاریوتی وجود دارند. بعضی از آنها نقش عمـومی دارنـد و برخـی دیگر برای ژن های خاصی موردنیاز هستند. چنین پـروتئین هـایی ممکـن اسـت بـه نوبـه خـود نقـش مهمـی در کنتـرل نسخه برداری داشته باشند.

3) خاتمه زودرس نسخه برداری – این مرحله در باکتری ها اتفاق میافتد و به آن مرحله تضعیف (attenuation) گویند.
این عمل ذاتاً اسراف (از بین بردن بخشی از نسخه برداری) است و به نظر میرسد که برای بیـان الگوهـای بسـیار کوچـک مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال، حذف مقادیر کوچکی از نسخه برداری ژن هایی که قبلاً برگردانده شده بود، صورت می گیرد.

 

لینک دانلود