Skip to main content

جزوه نرم افزار 2

جزوه نرم افزار 2؛ در قالب PDF و 236 صفحه، قابل ویرایش.

فهرست مطالب:

فصل اول : معرفی UML

 • ضرورت استفاده از استاندارد UML در تولید نرم افزار
 • تاریخچه ای کوتاه از UML
 • خصوصیات UML
 • UML metamodeh چیست ؟
 • دیاگرام های مدل سازی نرم افزار
 • تکمیل و توسعه UML

 

فصل دوم : متدولوژی

 • مقدمه
 • متدولوژی
 • متدولوژی RUP
 • مزایای RUP
 • معایب RUP

 

فصل سوم : UML در یک نگاه

 • مقدمه
 • دید VIEW
 • دید وظیفه ای FUNCTION VIEW
 • دید ثابت
 • دید پویا
 • کاربرد های دیدهای مختلف
 • مفاهیم شی گرایی
 • تجرد
 • اجزای آبجکت
 • ENCAPSULATION

 

فصل چهارم : تعریف نیازهای یک مسئله

 • مقدمه
 • صورت مساله ی سیستم انبار
 • دریافت
 • انبار
 • تهیه سفارش
 • ارسال
 • نوع نیازهای مساله
 • فرآیند
 • محدودیت ها
 • قواعد
 • کارایی
 • سیستم انبار
 • تشخیص نیزها
 • کاربران
 • منابع
 • وظایف
 • اجتناب از تله ها
 • تله ی یک : فرضیات
 • تله دو : پیاده سازی محدد سیستم قدیمی
 • تله سه : اولویت بندی نادرست نیازها

 

فصل پنجم : معرفی USE CASE MODEL

 • مقدمه
 • مدل سازی USE CASE MODEL
 • هدف USE CASE MODEL
 • ابزار های ارائه USE CASE MODEL
 • USE CASE DIAGRAM
 • USE CASE NARRATIVE
 • USE CASE SCENARIO
 • اجزا USE CASE DIAGRAM
 • SYSTEM
 • ACTOR
 • WUSE CASE
 • ارتباط بین اجزا
 • ASSOCIATION
 • نماد STEREOTYPE
 • نماد وابستگی
 • GENERALIZATION
 • USE CASE در یک نگاه
 • مثال های تکمیلی

 

فصل ششم : ایجاد یک USE CASE DIAGRAM نمونه

 • مقدمه
 • تعیین چارچوب سیستم نهایی
 • تعین ACTOR ها
 • تعیین USE CASE ها
 • تعیین ASSOCIATION بین ACTOR و USE CASEها
 • بازبینی و بهینه سازی ACTOR و USE CASEها
 • یافتن رابطه وابستگی
 • یافتن رابطه ای های
 • مثال های تکمیلی

 

فصل هفتم : USE CASE NARRATIVE

 • مقدمه
 • ضرورت USE CASE NARRATIVE
 • اجزای USE CASE NARRATIVE
 • فرضیات ASSUMPTIONS
 • پیش شرط ها PRE CONDITIONS
 • شروع USE CASE
 • دیالوگ
 • پایان USE CASE
 • پس شرط ها
 • دیگر اجزای USE CASE NARRATIVE
 • گردش کاری WORKFLOW
 • تمرین عملی در ایجاد یک USE CASE NARRATIVE
 • بخش فرضیات
 • بخش پیش شرط ها
 • بخش شروع
 • بخش دیالوگ
 • بخش پایان
 • بخش پس شرط ها
 • مثال تکمیلی

 

فصل هشتم : تشخیص سناریوهای یک USE CASE

 • مقدمه
 • USE CASE SCENARIO چیست ؟
 • ضرورت توجه به سناریوها
 • شناریوهای مربوط به تهیه سفارش
 • نحوه پیدا کردن سناریو

 

فصل نهم : CLASS Diagram

 • مقدمه
 • Object Diagram
 • Class Diagram
 • اجزای یک کلاس
 • Attribute چیست ؟
 • Visibility
 • مدل سازی Attribute
 • ایجاد یک Attribute نمونه
 • مدل سازی Operation
 • ایجاد یک Operation نمونه
 • Stereotypeچیست ؟
 • مدل سازیclass
 • بخش نام
 • بخش Attribute
 • بخش Operation
 • نمایش کلاس به روش های مختلف
 • مثال تکمیلی

 

فصل دهم : Association

 • مقدمه
 • Association چیست؟
 • Association Multiplicity (چند تایی رابطه)
 • Association Role (نقش رابطه)
 • Association Constraint (محدودیت های رابطه )
 • مفاهیم پیشرفته
 • Association Chass
 • Reflexive Association
 • Qualified Association

 

فصل یازدهم : Aggreagation و Composition

 • مقدمه
 • رابطه های Aggreagation و Composition
 • مدل سازی Aggreagation
 • مدل سازی Composition
 • یک مثال نمونه
 • مفهوم Generalization
 • نحوه مدل سازی Generalization
 • بررسی یک مثال در مدل سازی Generalization

 

فصل دوازدهم : مدل سازی یک کلاس CLASS Diagram نمونه

 • مقدمه
 • صورت مساله ی(سیستم انبار)
 • ایجاد CLASS Diagram مساله
 • استفاده از Design Pattern در مدل سازی
 • Pattern Observer (الگو ناظر)
 • State Pattern

 

لینک دانلود