Skip to main content

 جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها ( مهندسی کامپیوتر )؛ در قالب PDF و 119 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: نگاهی کلی به زبان ، گرامر و ماشین
 • فصل دوم: اتوماتای متناهی قطعی (DFA)
 • فصل سوم: اتوماتای متناهی غیر قطعی ( NFA)
 • فصل چهارم: زبان ها و گرامرهای منظم
 • فصل پنجم: ویژگیهای زبان های منظم
 • فصل ششم: زبان ها و گرامرهای مستقل از متن
 • فصل هفتم: ساده سازی گرامرهای مستقل از متن- فرم های نرما ل
 • فصل هشتم: اتوماتای پشته ای
 • فصل نهم: خواص زبان های مستقل از متن
 • فصل دهم: ماشین های تورینگ
 • فصل یازدهم: سلسله مراتب اتوماتا و زبان های صوری

 

» بخشی از متن:

ماشین
ماشین(اتوماتا)، ابزاری برای پذیرش زبان می باشند. توسط ماشین می توان تشخیص داد که آیا یـک رشـته مربـوط بـه زبـان هست یا نه. مجموعه مهندسی کامپیوتر تعریف می شود. هر رشته در زبان، جمله ای از زبان خوانده می شـود. مـی * یک زبان در اغلب موارد بعنوان زیر مجموعه ای از å توان هر مجموعه ای از رشته های روی یک الفبای å را یک زبان تلقی کرد.
چند تعریف بر روی رشته ها در زیر آورده شده است:
-1 طول : طول رشته برابر تعداد سمبل های موجود در رشته است. (طول رشته wبا w نشان داده می شود.)
-2 الحاق: الحاق دو رشته v,w، یعنی(wv) رشته ای است که با اتصال سمبل های v به گوشه سمت راست w بدسـت می آید.
-3 معکوس : معکوس رشته با نوشتن سمبل ها در جهت عکس بدست می آید.
-4 زیر رشته : هر دنباله متوالی از سمبل ها در w، زیر رشته w خوانده می شوند.
-5 پیشوند و پسوند : اگر w=vu ، آنگاه زیر رشته v پیشوند و زیر رشته u ، پسوند رشته w خوانده می شوند.

 

لینک دانلود