Skip to main content

جزوه نهادهای پولی و مالی بین المللی

جزوه نهادهای پولی و مالی بین المللی؛ در قالب PDF و 133 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • فصل اول : بازارهای مالی
  • فصل دوم : بانکداری در اقتصاد بین المللی
  • فصل سوم : نظام های بین المللی و تحولات اخیر در بازارهای مالی بین المللی
  • فصل چهارم : بازار پول اروپایی
  • فصل پنجم : بازار اوراق قرضه اروپایی
  • فصل ششم : نهادهای نظام برتون وودز
  • فصل هفتم : صندوق بین المللی پول و نظام پولی بین المللی
  • فصل هشتم : سیاست های تعدیل صندوق بین المللی پول و توسعه اقتصادی
  • فصل نهم : صندوق بین المللی پول و کشورهای در حال توسعه

 

لینک دانلود