Skip to main content

جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه دیالیز فوریت

جزوه نکات پرستاری و مراقبت های ویژه دیالیز فوریت؛ در قالب PDF و 111 صفحه.

» بخشی از متن:

مجموعه نکات1
C.C.U

1- تهویه مناسب در بخش مراقبتهای ویژه باید دارای شرایط ذیل باشد: دمای هوای بخش مراقبتهای ویژه باید متعادل و در حدود 21 تا 26 درجه باشد- رطوبت بخش باید 30% تا 60% باشد.
هوای اتاق 15 تا 20 بار در ساعت تعویض شود. در صورت نیاز مجهز به بیوفیلتر باشد. در بخشهای ICU به ازای هر بیمار، یک پرستار و در بخشهای CCU به ازای 2 تا 3 بیمار، یک پرستار نیاز است.
2- اهداف عمده پرستاری در حیطه روانی بخشهای ویژه پیشگیری از بروز علایم ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد تحریکات میباشد که از این جهت استرس زیادی به این بیماری وارد میشود. اولسرپتیک ناشی از استرس زیاد در این بیماران دیده میشود؛ برای جلوگیری از آن، آنتیاسید در اکثر بیماران ICU تجویز میگردد. تحریکات حسی مراحل پیچیدهای دارد که مبدأ آن 5 عضو حسی، «چشم، گوش، پوست، بینی، زبان» می باشد که تحریکات را از محیط گرفته و ازطریق راههای عصبی به مغز میفرستند و در مغز تجزیه و تحلیل و تفسیر میشوند.
3- عوامل مؤثربر اعمال جنسی شامل: عوامل محیطی (تحریکات محیطی) عوامل بیولوژیکی (اختلال در گیرندههای عصبی و اختلال در مراکز اصلی دریافت تحریکات حسی)
4- در حیطه روانی بخشهای ویژه محرومیت از تحریکات حسی مطرح میشود یعنی: تحریکات حسی ناکافی، افرادی که سیستم حسی آنها طبیعی است، ولی محرکات کافی در محیط وجود ندارد، به همان اندازهی افرادی که اختلال درحواس پنجگانه دارند، دچار صدمه میشوند.
5- عوامل مؤثر در محرومیت از تحریکات حسی عبارتاند از: حداقل تماس با دنیای خارج، محدودیت تماس با خانواده و دوستان، کم بودن نور صدا، گم کردن زمان و مکان، ساده و مات بودن رنگ دیوار، عدم تحریکات به دلیل مشکلات ارتوپدی و شکستگی، فقدان بینایی وشنوایی و …
6- علایم SD محرومیت حسی عبارتاند از: هذیان و توهم بینایی و شنوایی، عدم توانایی در تمرکز افکار و قضاوت، از دست دادن حس و ادراک زمان، احساس غیرواقعی بودن یا قرارگرفتن درمحیط خیالی، اختلال در وضعیت احساسی و عاطفی، خیالبافی، ابراز ناراحتی های جسمی، حالت اضطراب و سوءظن و عصبانیت.
7- نقش یک پرستار در محرومیت حسی پیشگیری از محرومیت حسی در بیماران در معرض خطر، تشخیص محرومیت حسی، کمک به بیمار برای مقابله بامحرومیت حسی .
8- راهکارهای یک پرستار درمحرومیت حسی در اختیار قراردادن ساعت، تقویم و رادیو به بیمار، قراردادن عکس افرادی که بیمار آنها را دوست دارد، محیط بیرون قابل دیدن باشد.
9- افزایش تحریکات حسی (sensory overload) یا همان SO به معنای بمباران فرد توسط تحریکات بسیار زیاد میباشد.
10- عوامل مؤثر در افزایش تحریکات حسی sensory overload روشن بودن لامپهای بخش- صدای هشدار دستگاهها- صدای دستگاه ونتیلاتور، ترالی غذال، ترالی دارو و … کنترل مداوم علایم حیاتی- کنفرانس های پرستار یا پزشکان بالای سربیمار.
11- برای پیشگیری از افزایش تحریکات حسی میبایست اقدامات زیر را انجام داد استراحت بیمار را نباید جز در مواقع ضروری مختل کرد

– صدای اضافی باید حذف شود

– شبها، نور بخشها کمتر شود

– ملاقات ها کاهش یابد

– مانیتور در معرض دید بیمار قرار نگیرد.
12- اهداف عمدهی مراقبتی و وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه حمایت، حفظ و پایش عملکرد فیزیولوژیک دستگاههای بدن «قلب، ریه و کلیه و مغز» پیشگیری از بروز صدماتی که در بخشهای ویژه و روشهای تهاجمی ایجاد میشوند. حفظ تعادل مایعات و الکترولیتها- حفظ تغذیه مناسب و پیشگیری
از سوءتغذیه- حفظ راحتی جسمانی، عدم وجود درد، خواب مناسب- پیشگیری از عوارض عدم تحرک مثل زخم بستر و عفونتهای تنفسی- حمایت روانی و روحی از بیماران و جلوگیری از بروز محرومیت حسی و افزایش تحریکات حسی.
13- چهاردریچهی قلب به خون اجازه میدهد تا خون در یک جهت حرکت کند، دونوع دریچهی دهلیزی بطنی و نیمه هلالی در قلب وجود دارد.
14- دریچههای دهلیزی بطنی، دهلیزها را از بطن جدا میکند ولی بین دو دهلیز و بین دو بطن دریچهای وجود ندارد.
15- دریچه ی میترال و تریکوسپید یا دریچه های دولتی و سه لتی حین دیاستول باز هستند و اجازه میدهند که خون به راحتی به بطنهای منبسط جریان یابد.
16- به محض شروع شدن سیستول بطنی، بطنها منقبض میشوند و خون به طرف بالا و درون لتهای دریچهای میترال و تریکوسپید جریان مییابد که موجب بسته شدن دریچه ها میشود تا از پس زدن خون به دهلیزها درحین خروج سریع خون به شریانهای آئورت و ریوی جلوگیری شود.
17- دریچه های نیمه هلالی که سه لت هلالی تشکیل شده است، عبارتند از:
دریچهی ریوی «بین بطن راست و شریان ریوی» و دریچهی آئورت «بین بطن چپ و شریان آئورت» که در هنگام سیستول بطنی، باز و موجب خروج خون به شرایین و در هنگام دیاستول، بسته میباشد.
18- باید توجه نمود که باز و بسته شدن دریچه های قلب به صورت غیرفعال (پاسیو) میباشد و وابسته به اختلاف فشار خطرات قلب است و بین وریدهای بزرگ و دهلیزها، دریچه ای وجود ندارد.

 

لینک دانلود