Skip to main content

 جزوه هندسه ترسیمی

جزوه هندسه ترسیمی؛ با فرمت PDF در 38 صفحه .

» فهرست مطالب:

 • هندسه ترسیمی
 • تعریف علم هندسه ترسیمی
 • صفحات ترسیم در هندسه ترسیمی
 • ناحیه ها
 • تصویر کردن
 • ترسیم اپور
 • سه نما
 • نقطه
 • تعریف تصویر یک نقطه
 • مشخصات یک نقطه
 • ترسیم اپور نقطه
 • تقارن
 • تقارن نقاط
 • قرینه یک نقطه نسبت به صفحه افق تصویر
 • تمرین
 • صفحات نیمساز ناحیه فرجه ها
 • قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم
 • قرینه یک نقطه نسبت به یک خط الارض محورX
 • قرینه یک نقطه نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم
 • تسطیح یک نقطه در صفحه قائم وقتی که نقطه در ناحیه های مختلف باشد
 • تسطیح نقطه
 • تسطیح یک نقطه در صفحه قائم
 • ترسیم تسطیح قائم نقطه در اپور
 • انتقال بعد
 • دوران بعد
 • استفاده از خطوط کمکی 45 درجه
 • تسطیح یک نقطه در صفحه افق
 • ترسیم تسطیح افق نقطه در اپور
 • انتقال ارتفاع
 • دوران ارتفاع
 • استفاده از خطوط کمکی 45 درجه
 • تسطیح یک نقطه در صفحه افق
 • خط
 • انواع خط
 • خط قائم
 • خط منتصب
 • خط مواجه
 • خط افق (افقیه)
 • خط جبهی(جبهیه)
 • خط نیمرخ
 • خط غیر مشخص
 • خطوط منطبق بر صفحات نیمساز ناحیه ها
 • خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم
 • خط منطبق بر صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم
 • خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه اول و سوم
 • خط موازی با صفحه نیمساز ناحیه دوم و چهارم
 • تسطیح خط
 • تسطیح ساده خط روی صفحه افق تصویر
 • ترسیم تسطیح خط در اپور
 • اثر افقی و اثر قائم خط نمیرخ
 • آثار خط
 • آثار خط در اپور
 • وضعیت نقطه و خط
 • وضعیت دو خط نسبت به هم
 • متقاطع بودن دو خط نیمرخ
 • هوازی بودن دو خط نیمرخ

 

لینک دانلود