Skip to main content

جزوه کروماتوگرافی
جزوه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ، در قالب pdf و 35 صفحه کامل.

» فهرست مطالب:

 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
 • کاربرد کروماتو گرافی مایع با عملکرد بالا
 • دستگاه های کروماتوگرافی مایع
 • سیستم های پمپ کننده
 • پمپ های پیستونی
 • پمپ های جابجایی
 • پمپ های بادی
 • سیستم های تزریق نمونه
 • ستون های کروماتوگرافی مایع
 • ستونهای تجزیه ای
 • ستون های محافظ
 • انواع پرکننده های ستون
 • آشکارسازها
 • انواع آشکارسازها
 • آشکارسازهای جذب
 • آشکارسازهای جذب فرابنفش با صافی دار
 • آشکارسازهای جذب فرابنفش مجهز به تکفام ساز
 • آشکارسازهای جذب زیر قرمز
 • آشکارسازهای فلوئور سانی
 • آشکارسازهای ضریب شکست
 • آشکارسازپراکندگی نور تبخیری
 • آشکارسازهای الکتروشیمیایی
 • آشکارسازهای طیف سنجی جرمی
 • کروماتوگرافی تقسیمی
 • ستون های کروماتوگرافی فاز- پیوندی
 • پرکننده های فاز- نرمال و فاز- معکوس
 • توسعه روش در کروماتوگرافی تقسیمی
 • انتخاب ستون در جداسازی های کروماتوگرافی تقسیمی
 • کروماتوگرافی زوج-یون
 • کاربرد کروماتوگرافی زوج-یون
 • کروماتوگرافی با فاز های ساکن کایرال
 • کروماتوگرافی جذب سطحی
 • کاربردهای کروماتوگرافی جذب سطحی
 • کروماتوگرافی تبادل یونی
 • کروماتوگرافی یونی تک ستونی
 • کاربردهای زیست شیمیایی و آلی کروماتوگرافی تبادل یونی
 • کروماتوگرافی یون طردی
 • کروماتوگرافی اندازه طردی
 • کروماتوگرافی لایه نازک

 

بخشی از متن فایل:

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا سریع‌ترین رشد را در بین تمام فنون جداسازی تجزیه با فروش سالیانه در گسترۀ میلیارد دلار داشته است. در لایحه این محبوبیت عبارتند از: حساسیت روش سازگاری آسان آن برای انجام اندازه ‌گیری‌های کمی صحیح و مناسب بودن آن برای جداسازی گونه‌های نافرّار یا ناپایدار گرمایی و مهمتر از همه کاربرد گسترۀ آن برای موادی که در صنعت و زمینه‌های مختلف علوم و جامع از اهمیت زیادی برخوردارند مثال هایی از این گونه مواد عبارتنداز: ازآمینواسیدها، پروتئین‌ها، نوکلئیک اسیدها، هیدروکربن ها، کربوهیدرات ها، داروها، حشره‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، استروئیدها، گونه های آلی فلزی و گروهی از مواد گوناگون معدنی.

 

لینک دانلود