Skip to main content

 جزوه کنسرو سازی

جزوه کنسرو سازی؛ در قالب PDF و 153 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول : مقدمه
 • فصل دوم : مواد اولیه مورد استفاده در کنسروسازی
 • فصل سوم : برداشت ،دریافت مواد خام و تمیز کردن
 • فصل چهارم : جداسازی و درجه بندی
 • فصل پنجم : پوست گیری ،هسته گیری و کاهش اندازه
 • فصل ششم : آنزیم بری
 • فصل هفتم : پرکردن ظرف از محصول
 • فصل هشتم : هواگیری و دربندی
 • فصل نهم : فرآیند حرارتی
 • فصل دهم : فساد کنسروها
 • فصل یازدهم : فرآورده های کنسروی

 

لینک دانلود