Skip to main content

جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی

جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی؛ در قالب PDF و 119صفحه.

» فهرست مطالب:

فصل اول:زراعت گیاهان صنعتی و حبوبات
زراعت نباتات صنعتی
برداشت پنبه
سوالات چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
ژوت
CANNABIS SATIVAL شاهدانه: نام علمی
LINUMUSITATISSIMUML کتان بزرک: نام علمی
برداشت کتان
سوالات چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحیHIBISCUS CANNABINUSL. کنف: نام علمی
KENEF نام انگلیسی
پرسش های چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
BETA VULGARIS L. چغندر قند: نام علمی
SUGAR BEET انگلیسی
تیپ های مختلف چغندر قند
انواع بذر چغندر قند
تاریخ کشت چغندرقند
مزایای کشت زود هنگام بهاره
روش کاشت
آبیاری
تناوب
علف های هرز
برداشت
پرسش های چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
SUGAR CANE نام انگلیسی
پرسشهای چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
NICOTINA TABACUML. توتون : نام علمی
TOBACCO انگلیسی
طبقه بندی صنعتی توتون
الکالئویدهای توتون
توتون
TOPPING گل زنی یا
سوالات چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
HELIANTHUS ANNUUSL. : آفتابگردان: نام علمی
SUN FLOWER : نام انگلیسی
سوالات چهارگزینه ای
پاسخنامه تشریحی
CARTHAMUS TINCTORI USL. گلرنگ: نام علمی
SESAMUMINDICUML کنجد : نام علمی
BRASSICA HAPUS : نام علمی کلزا
پرسشهای چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
GLYCINE MAXL. : سویا (لوبیای روغنی) : نام علمی
ARACHIS HYPOGAEAL. بادام زمینی: نام علمی
ارقام بادام زمینیSOLANUMTUBEROSUML. سیب زمینی: نام علمی
پرسش های چهار گزینه ای
پاسخنامه تشریحی
فصل دوم : زراعت نباتات علوفه ای
نباتات علوفه ای
TRIFO LIUMPRATENSE شبدر قرمز
TRIFOLIUM PRETENSE شبدر قرمز
E TRIFOLIUM REPNS شبدر سفید
TRIFOLIUM HYBRIDUM شبدر السالیک
TRIFOLIUM RESUPINATUM شبدر ایرانی
TRIFOLIUM ALEXANDERINUM شبدر مصری
MELILOTUS SP . شبدر شیرین
( ZEA MAYS ) ذرت علوفه ای
ارقام ذرت
آب و هوای مناسب ذرت
کوددهی
زمان برداشت
پاسخنامه تشریحی

 

» بخشی از متن :

برداشت پنبه:
هر قوزه هنگامی می رسد که کاملاً شکفته و دیواره های تخمدان به زردی گراییده باشد غالباً فاصله زمانی بـین رسـیدگی اولین غوزه تاآخرین غوزه 2 تا 3 ماه می باشد.
در برداشت مکانیزه پنبه برای حرکت بهتر دستگاه و چینش بهتر پنبه از موادی که سبب ریـزش برگ هـا مـی شـود بـا نـام اختصاری DEF استفاده می کنند به این عمل یعنی از بین بردن و ریزش برگ های پنبه را DEFOLIATION گویند و هنگام مصرف زمانی است که 50-80 درصد قوزه ها رسیده باشد.

 

لینک دانلود