Skip to main content

جزوه تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی

جزوه تحلیل و بررسی روانشناسی تربیتی؛ در قالب PDF و 223 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول :مراحل فعالیتهای آموزشی : معرفی الگوی عمومی آموزشی
 • فصل دوم :تهیه و تدوین هدفهای آموزشی
 • فصل سوم :طبقه بندی هدفهای آموزشی
 • فصل چهارم :رفتار ورودی و سنجش آغازین
 • فصل پنجم :تعریف و انواع یادگیری
 • فصل ششم :یادگیری از راه شرطی شدن
 • فصل هفتم :یادگیری شناختی
 • فصل هشتم :حافظه و فراموشی
 • فصل نهم :یادگیری مفاهیم و اصول
 • فصل دهم :حل مسئله و آفرینندگی
 • فصل یازدهم :روشهای کلی آموزش
 • فصل دوازدهم :آموزش برای یادگیری در حد تسلط
 • فصل سیزدهم :آموزش، به کمک روشهای تغییر رفتار
 • فصل چهاردهم :ارزشیابی و سنجش عملکرد

 

» بخشی از متن:

مراحل فعالیتهای معلم

مرحله 1 : پیش از عمل آموزش
مرحله 2 : پیش از عمل آموزش و ضمن عمل آموزش
مرحله 3 : ضمن عمل آموزش
مرحله 4 : ضمن عمل آموزش و پس از عمل آموزش

فعالیتهای معلم در مرحله 1

تعیین هدفهای آموزشی به صورت هدفهای دقیق رفتاری
تعیین ویژگیهای ورودی یادگیرندگان به صورت رفتارهای
ورودی و سنجش آغازین

فعالیتهای معلم در مرحله 2

مراجعه به یافته های روانشناسی یادگیری و استفاده از آنها برای
بهبود روشهای آموزش و افزایش سطح و سرعت یادگیری

 

لینک دانلود