Skip to main content

مبانی نظری مهارت ارتباطی

مبانی نظری مهارت های ارتباطی؛ در 15 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • مفهوم ارتباطات
 • برخی تعاریف از ارتباطات
 • هدف ارتباطات
 • نقش ارتباطات
 • فرآیند ارتباطات
 • انواع ارتباطات
 • انواع الگوهای ارتباطی
 • انواع ارتباطات از حيث ارائۀ بازخورد (عكس العمل)
 • انواع الگوهاي ارتباطي از حيث مسير انتقال پيام
 • انواع الگوهاي ارتباطي از حيث رسمي و غيررسمي
 • انواع الگوهاي ارتباطي از حيث انتقال اطلاعات در ارتباطات رسمي
 • انواع الگوهاي ارتباطي از حيث انتقال اطلاعات در ارتباطات غيررسمي
 • موانع برقراری ارتباطات
 • موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش
 • روش های بهبود ارتباطات
 • ویژگی های ارتباط موفق
 • مهارت های ارتباطی
 • ابعاد مهارت های ارتباطی
 • منابع

» بخشی از متن :

مفهوم ارتباطات

معنای ارتباطات فرآیندی است که هم تکراری و با هدف است. کلمه ارتباطات مشتق شده از واژه لاتین (communis) به معنای (To make common) یا “عمومی کردن”، “بخش کردن”، “بیان کردن، سهم بردن” یا “انتقال دادن” است. از طریق ارتباطات، مردم تحت تاثیر رفتار یکدیگر در گروه­ها قرار می ­گیرند. بنابراین ارتباطات به معنای شکستن موانع یکپارچکی انسانی است. و آن به معنای دستیابی به درک متقابل است. بنابراین ارتباطات همواره مستلزم حداقل سه عناصر می ­باشد:

۱- منبع یا فرستنده

۲- پیام

۳- مقصد یا گیرنده (پرادهان و چوپرا، ۲۰۰۸).

 

لینک دانلود