» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • برنامه ريزی مطالعات
 • مراحل انجام مطالعات
 • حداقل عمق گمانه به متر بر مبنای روش ASCE
 • پی کنی
 • کرسی چینی
 • قالب بندی
 • انواع قالب از لحاظ جنس
 • قالب چوبی
 • آرماتوربندی
 • هدف از بکار بردن فولاد در قطعات بتنی
 • بستن میلگردها به یکدیگر
 • نحوه خم کردن میلگردها
 • برش میلگردها
 • آچار خم کردن میلگرد یا آچار F
 • قالب بندی شناژهای افقی و عمودی
 • فاصله نگهدار یا لقمه
 • قلاب انتهای میلگرد و اندازه استاندارد آن
 • بتن سازی
 • حمل بتن
 • نسبتهای اختلاط
 • بتن ریزی
 • پی و انواع آن
 • پی سنگی
 • پی آجری
 • پی شفته ای
 • پی بتنی
 • پی های نقطه ای
 • پی های نواری
 • پی های گسترده
 • پی صفحه ای
 • پی های مشترک
 • پی باسکولی
 • پی های کلاف شده
 • پی های شمعی
 • عکس های انواع پی