Skip to main content

مبانی نظری ادراک تعارض کار خانواده

مبانی نظری ادراک تعارض کار خانواده؛ در 10 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

تعریف تعارض کار خانواده
زمینه های مورد بحث در رابطه با ارتباط کار و خانواده
رابطه بین زندگی کاری و خانوادگی
انواع خانواده های کارمحور
انواع تعارض کار خانواده
انواع تعارض کار خانواده از نظر گرینهاوس و بیوتل
فهرست منابع

 

» بخشی از متن :

تعاریف و مبانی

تعارض کار خانواده نوع ویژه ای از تعارض بین نقش هاست که فرد را به طور هم زمان با تقاضاهای متفاوت و ناسازگار ناشی از مسئولین های کاری و خانوادگی درگیر می سازد. بدین معنا که هرگاه افراد قادر به انجام دادن هم زمان وظائف شغلی و خانوادگی خود نشوند، دچار تعارض بین نقش های خانوادگی و شغلی شده اند؛ این نوع تعارض به تعارض کار- خانواده معروف است. تعریف تعارض کار خانواده دال بر یک رابطه دوسویه بین زندگی کاری و خانوادگی است؛ بدین معنی که تعارض ممکن است در هر یک از دو حوزه ایجاد شود.

 

لینک دانلود